Räd­da vår pla­net!

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - FRONT PAGE - Da­ni­el Ben­nett, re­dak­tör

Al­la som hun­nit fyl­la 18 år har upp­levt de tio var­mas­te åren se­dan mät­ning­ar­na bör­ja­de. Fram till år 2100 för­vän­tas tem­pe­ra­tu­ren sti­ga med om­kring 3,2 °C. Siff­ror som des­sa är oro­an­de. Vi vet att hög­re tem­pe­ra­tu­rer dö­dar ko­rall­rev, or­sa­kar ökensprid­ning, pis­kar upp ex­tre­ma or­ka­ner och ska­par för­ödan­de över­sväm­ning­ar.

Vis­sa kän­ner ba­ra upp­gi­ven­het in­för kli­mat­för­änd­ring­ar­na, men and­ra för­sö­ker hit­ta sätt att be­käm­pa dem på. USA:s förra pre­si­dent Ba­rack Oba­ma sa 2015: ”Mer tor­ka, fler över­sväm­ning­ar, sti­gan­de hav­s­ni­vå­er … Det är den ena vägen vi kan väl­ja. Den and­ra är att ta va­ra på män­ni­skans upp­fin­nings­ri­ke­dom och för­må­ga att gö­ra nå­got åt si­tu­a­tio­nen.”

Fors­ka­re värl­den över stu­de­rar tek­ni­ker som de hop­pas ska kun­na räd­da jor­den – från stor­ska­lig geo­engi­ne­e­ring (si­dan 60) till mer blyg­sam­ma åt­gär­der för att mins­ka luft­för­ore­ning­ar­na i stor­stä­der (si­dan 78) el­ler lå­ta oss fort­sät­ta ha lam­por­na tän­da och sam­ti­digt mins­ka kol­di­ox­id­ut­släp­pen (si­dan 54).

Och när det kom­mer till kri­tan är vi män­ni­skor of­tast gans­ka bra på att lö­sa pro­blem. På 1970-ta­let upp­täck­te fors­ka­re att surt regn frät­te sön­der bygg­na­der och för­vand­la­de sjö­ar till döds­fäl­lor. Den främs­ta or­sa­ken var svavel­di­ox­id som släpp­tes ut till följd av mänsk­lig ak­ti­vi­tet. Där­för vid­tog man oli­ka åt­gär­der. Idag är bi­lar ut­rus­ta­de med ka­ta­ly­sa­to­rer och kraft­verk an­vän­der skrub­ber­tek­nik för att mins­ka ut­släp­pen av svavel­di­ox­id.

Ett an­nat ex­em­pel på män­ni­skans upp­fin­nings­ri­ke­dom är han­te­ring­en av hå­let i ozon­skik­tet, som är stort som en hel kon­ti­nent. Ef­ter en ar­ti­kel som pub­li­ce­rats 1974 sam­la­des da­ta in med hjälp av sa­tel­li­ter, vil­ket gjor­de det möj­ligt att se hur klor­fluorkar­bo­ner (som he­ter fre­o­ner i han­deln) för­stör­de ozon­skik­tet. Des­sa fa­sa­des se­dan ut en­ligt Montre­al­pro­to­kol­let från 1987. Det vi­sar att vi kan för­änd­ra sa­ker och ting om vi verk­li­gen går in för det. Det här spe­ci­al­num­ret tar upp någ­ra av de glo­ba­la pro­blem vi står in­för, och här pre­sen­te­ras även lös­ning­ar som för­hopp­nings­vis ska säk­ra över­lev­na­den för så­väl Ho­mo sa­pi­ens som and­ra ar­ter vi de­lar vår fan­tas­tis­ka pla­net med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.