5 sa­ker att äta MER av …

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MÄNSKLIG PÅVERKAN -

MUSS­LOR

Muss­lor kan od­las på rep, vil­ket or­sa­kar mi­ni­mal ska­da på det ma­ri­na eko­sy­ste­met. Dess­utom ab­sor­be­rar de kol­di­ox­id från om­giv­ning­en för att pro­du­ce­ra si­na skal. Ef­tersom de liv­när sig på plank­ton be­hö­ver de in­te hel­ler nå­got fo­der. Och så är de ful­la av fett­sy­ror och vi­ta­mi­ner.

BALJVÄXTER

Jäm­fört med and­ra pro­te­inkäl­lor be­hö­ver baljväxter – bö­nor, är­ter och lin­ser – väl­digt li­te vat­ten och göd­nings­me­del, och kol­di­ox­i­dav­tryc­ket är myc­ket mind­re. Grö­dor­na kan till och med bin­da kvä­ve från at­mo­sfä­ren i jor­den och om­vand­la det till am­mo­ni­ak som and­ra väx­ter be­hö­ver.

TILAPIA

Des­sa söt­vat­ten­fis­kar kan od­las i en slu­ten tank. Där­med slip­per man vat­ten­för­ore­ning­ar­na från van­li­ga fisk­od­ling­ar. Till skill­nad från många and­ra sor­ter i fisk­dis­ken är de in­te rov­fis­kar. De be­hö­ver allt­så in­te ut­fodras med fisk­mjöl, vil­ket gör att de­ras fö­da in­te tär på fisk­be­stån­den.

MJUKOST

Näst ef­ter rött kött är ost det livs­me­del som or­sa­kar störst ut­släpp av växt­hus­ga­ser, nå­got som kan va­ra bra att tän­ka på om man är ve­ge­ta­ri­an men in­te ve­gan. Den som in­te kan av­stå från ost helt bör åt­minsto­ne väl­ja mju­ka­re va­ri­an­ter. De in­ne­hål­ler mind­re mjölk och är mind­re ener­gikrä­van­de att pro­du­ce­ra.

NÄRODLAD FRUKT OCH GRÖNT I SÄ­SONG

Visst är det li­te be­grän­san­de, men trans­por­ter­na står för runt 10 pro­cent av ma­tens växt­hus­gas­ut­släpp. Den an­de­len kan du mins­ka om du kö­per så­dant som od­lats runt hör­net istäl­let för på and­ra si­dan jor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.