SMAR­TA SÄTT ATT SAM­LA OCH LAG­RA VAT­TEN PÅ

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MÄNSKLIG PÅVERKAN -

DIMSAMLARE

Även i de all­ra tor­ras­te de­lar­na av värl­den är dim­ma en käl­la till rent färskvat­ten – om man lyc­kas sam­la in det. Med hjälp av en bil­lig nät­duk som ut­veck­lats för att ge väx­ter skug­ga har Fo­gQuest ut­veck­lat ”dimsamlare” som kan sam­la i ge­nom­snitt fem li­ter vat­ten per kvadrat­me­ter nät och dag. Vin­den pres­sar de små dim­drop­par­na mot ty­get, och tyngd­la­gen får vatt­net att fal­la ner ge­nom det så att det kan le­das till en cistern. Se­dan år 2000 har Fo­gQuest in­stal­le­rat lös­ning­en i tor­ra om­rå­den över he­la värl­den, från Ataca­maök­nen i Chi­le till Eve­rest­om­rå­det i Ne­pal.

KONSTGJORDA GLACIÄRER

På vå­ren är vat­ten en brist­va­ra i Hi­a­ma­lay­as öken. Det pro­ble­met vill Ice Stu­pa-pro­jek­tet som in­led­des 2014 lö­sa ge­nom att ska­pa nya glaciärer. Tek­ni­ken är för­vå­nans­värt en­kel. Ena än­den av ett rör pla­ce­ras upp­ströms och den and­ra än­den ned­ströms där vatt­net for­sar ut i en strå­le. I den kal­la luf­ten på den ti­be­tans­ka hög­pla­tån fry­ser vatt­net ge­nast till is. Med ti­den bil­dar isen kon­for­ma­de berg. Des­sa kal­las stu­por ef­tersom de på­min­ner om de budd­his­tis­ka mo­nu­men­ten med sam­ma namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.