SATELLITDATA

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MÄNSKLIG PÅVERKAN -

Det är enkla­re att för­hind­ra svält när man får för­var­ning. Där­för har ett team vid det ame­ri­kans­ka lant­mä­te­ri­et ut­veck­lat ett sy­stem som med hjälp av satellitdata kan upp­täc­ka ovan­li­ga tem­pe­ra­tur­top­par som of­ta le­der till miss­växt. När sy­ste­met tes­ta­des i Eti­o­pi­en upp­täck­tes pro­ble­men fle­ra vec­kor ti­di­ga­re, och man kun­de på så sätt sät­ta in åt­gär­der för att hind­ra djur från att dö och fa­mil­jer från att sväl­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.