MIL­JÖ­FÖR­STÖ­RING

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MÄNSKLIG PÅVERKAN -

Vi män­ni­skor rör oss på land, till havs och i luf­ten. Vår fram­fart un­der många sek­ler har gjort att al­la tre nu är il­la där­an. Vår rov­drift har lett till att sto­ra de­lar av jor­den in­te läng­re kan bru­kas el­ler be­byg­gas, och att många land- och havs­le­van­de ar­ter utro­tats. Vad kan vi gö­ra för att stäl­la det till rät­ta?

LÖS­NING­AR FÖR:

Plast­pro­ble­met – Vad ska LÖS­NING­AR vi gö­ra PÅ åt ned­skräp­ning­en? s. 46 Vårt ener­gi­be­hov – Kraft­ful­la verk­tyg för att räd­da pla­ne­ten s. 54 Den glo­ba­la upp­värm­ning­en – 5 stor­ska­li­ga kli­mat­lös­ning­ar s. 60 Mot­sätt­ning­ar – KAN LÖSNINGARNA UT­LÖ­SA ETT KLI­MAT­KRIG? s. 64 Kli­mat­för­änd­ring­ar­na – Moln­jä­ga­ren s. 74 Luft­för­ore­ning­ar­na – En ny­pa frisk luft s. 78 Land­skaps­för­stö­ring­en – De okän­da mil­jö­hjäl­tar­na s. 86

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.