KOL­DI­OX­ID OCH SOC­KER

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

Ef­tersom plast bru­kar till­ver­kas av fos­si­la bräns­len är sö­kan­det ef­ter al­ter­na­tiv ett steg på vägen mot en håll­ba­ra­re fram­tid. Un­ge­fär 4 pro­cent av värl­dens ol­ja an­vänds till plast­till­verk­ning, men fors­ka­re för­sö­ker hit­ta al­ter­na­tiv som helt ska kun­na er­sät­ta plas­ten. Ett soc­ker- och kol­di­ox­id­ba­se­rat sub­sti­tut för po­lykar­bo­nat (som an­vänds i glas­ö­gon, dvd:er och växt­hus) har ut­veck­lats av fors­ka­re vid uni­ver­si­te­tet i Bath i Eng­land. In­te nog med att de­ras ma­te­ri­al kan till­ver­kas ut­an fos­si­la bräns­len, det är dess­utom ge­nom­skin­ligt, starkt och bi­o­lo­giskt ned­bryt­bart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.