För­ny­bar ener­gi

Jor­den har en enorm po­ten­ti­al. Att ta va­ra på den så långt det går kan va­ra lös­ning­en.

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

VIND­KRAFT

Vind­kraft­verk står för 3,7 pro­cent av den el som an­vänds i värl­den. In­ve­ste­ring­ar­na i vind­kraftspar­ker till havs ökar för var­je år och upp­gick 2016 till nä­ra en kvarts mil­jon kro­nor – 40 pro­cent mer än året in­nan.

TIDVATTENKRAFT

Tid­vatt­net är än­nu mer för­ut­säg­bart än vin­den. Förr var det väl­digt få plat­ser som läm­pa­de sig för tidvattenkraft, men för­bätt­ra­de tur­bi­ner har gjort att tek­ni­ken kan tilläm­pas på fler håll. En­ligt en un­der­sök­ning från Världs­e­ner­girå­det 2001 skul­le tid­vatt­net vid kus­ter­na kun­na ge över 450 gi­ga­watt och täc­ka 25 pro­cent av USA:s el­för­bruk­ning.

GEOTERMISK ENER­GI

Att bo på en av pla­ne­tens het­fläc­kar har si­na bak­si­dor – till ex­em­pel när det blir vul­kan­ut­brott. Men län­der som Island och Japan an­vän­der den un­der­jor­dis­ka vär­men till att ge­ne­re­ra ener­gi. Vat­ten pum­pas ner i mar­ken där de höga tem­pe­ra­tu­rer­na om­vand­lar det till ånga, och ener­gin är bå­de bil­lig, till­för­lit­lig och mil­jö­vän­lig.

Ut­släp­pen från Reyk­ja­nes kraft­verk på Island ser kanske ut som otäc­ka för­ore­ning­ar, men det är fak­tiskt ba­ra ånga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.