Hem­ma­lös­ning­ar

Att ge­ne­re­ra ener­gi i hem­met är in­te ba­ra ef­fek­tivt, ut­an ock­så ett sätt att spa­ra peng­ar.

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

MIKROGENERERING

Da­gens sy­stem med na­tio­nel­la el­nät och enor­ma cent­ra­li­se­ra­de kraft­verk är mind­re ef­fek­ti­va än ett sy­stem med ”mikrogenerering” där al­la hus­håll ge­ne­re­rar en del av sin egen el och ba­ra be­ta­lar för det som an­vänds därut­ö­ver.

SO­LE­NER­GI

I Ka­li­for­ni­en, Spa­ni­en och Japan är so­le­ner­gi re­dan bil­li­ga­re än el från kraft­nä­tet un­der sto­ra de­lar av året. Även i Eu­ro­pa och Ki­na finns eko­no­mis­ka in­ci­ta­ment. Fö­re­tag har ut­veck­lat sol­cells­glas som kan an­vän­das som föns­ter och tak­föns­ter, el­ler till och med på trot­to­a­rer­na. So­le­ner­gi är ock­så ut­märkt för att vär­ma upp el­ler ky­la bo­sta­den. Den kan vär­ma en vat­ten­tank el­ler dri­va vär­me­pum­par i kyl­lös­ning­ar.

BERGVÄRMEPUMP

En lik­nan­de tek­nik kan an­vän­das för vär­me­väx­ling med berg­grun­den. Ef­tersom tem­pe­ra­tu­ren i mar­ken lig­ger i in­ter­val­let 7–24 °C året runt kan man dra upp vär­me på vin­tern och skic­ka ner den i mar­ken på som­ma­ren. Berg­vär­me­pum­par är dy­ra att in­stal­le­ra, men på sikt kan de ge be­spa­ring­ar på hund­ra­tu­sen­tals kro­nor.

När sol­lju­set träf­far en sol­cell ska­pas ett elekt­riskt fält som spän­ner över fle­ra la­ger av halv­le­dar­ma­te­ri­al, of­tast i si­li­kon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.