Kraft­vär­me

Kraft­vär­me­verk drivs med i prin­cip vil­ket bräns­le som helst, och pro­du­ce­rar bå­de el och vär­me.

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

Många kom­mu­ner i Nor­den pro­du­ce­rar el och vär­me ge­nom att brän­na so­por. Tack va­re sy­ste­met har Sve­ri­ge en åter­vin­ning på 99 pro­cent och kö­per till och med in av­fall från grann­län­der för att dri­va kraft­vär­me­ver­ken. Vis­sa av an­lägg­ning­ar­na har 80 pro­cent ef­fek­ti­vi­tet. Det in­ne­bär att de be­hö­ver be­tyd­ligt mind­re bräns­le än tra­di­tio­nel­la kraft­verk för att pro­du­ce­ra sam­ma mängd an­vänd­bar ener­gi. Kraft­vär­me­verk finns i många stor­le­kar – från an­lägg­ning­ar med sto­ra nät­verk av varm­vat­ten­led­ning­ar som för­sör­jer he­la stä­der med el och vär­me, till mind­re sy­stem som ba­ra vär­mer upp och le­ve­re­rar el till en en­da bygg­nad. Man­hat­tans ång­sy­stem an­vänds fort­fa­ran­de för att vär­ma upp 100 000 bygg­na­der, och and­ra stä­der i USA an­vän­der el­ler pla­ne­rar lik­nan­de sy­stem.

Gö­te­borg Ener­gis fjärr­vär­me­nät på 1 000 km vär­mer upp mer än 90 pro­cent av al­la hög­hus i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.