FRÅ­GOR & SVAR

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

Vad är det som dri­ver dig?

Trots de se­nas­te de­cen­ni­er­nas forskning vet vi fort­fa­ran­de in­te rik­tigt vil­ken roll mol­nen spe­lar i kli­mat­för­änd­ring­ar­na. Nu har vi den be­räk­nings­ka­pa­ci­tet som krävs och har pla­ne­rat fle­ra för­sök som ger oss hopp om att verk­li­gen kom­ma nå­gon­vart.

Har det fun­nits någ­ra tunga stun­der då du känt för att ge upp?

Att fors­ka känns ibland som att le­va i en berg-och-dal­ba­na. Ibland går det må­na­der ut­an mins­ta fram­steg, vil­ket kan va­ra enormt fru­stre­ran­de. Men då känns det å and­ra si­dan desto mer fan­tas­tiskt när man till sist får ett ge­nom­brott.

Vad sä­ger du till dem som in­te tror att ditt pro­jekt kan lyc­kas?

Vi vet in­te om me­to­den att gö­ra mol­nen lju­sa­re med hjälp av havs­vat­ten kom­mer att fun­ge­ra. Men det här pro­jek­tet gör att vi kan ex­pe­ri­men­te­ra och sam­la da­ta som hjäl­per oss att för­stå sam­spe­let mel­lan moln och ae­ro­so­ler i all­män­het.

Hur tror du att si­tu­a­tio­nen är för vår pla­net om 30 år?

Jag skul­le vil­ja se en verk­ligt sam­ord­nad an­sträng­ning för att över­ge fos­si­la bräns­len för kol­di­ox­ids­nå­la al­ter­na­tiv som är eko­no­miskt kon­kur­rens­kraf­ti­ga. Och jag skul­le ock­så vil­ja se fler hy­brid­bi­lar på ga­tor­na, el­ler helst el­bi­lar.

Hur ser ditt forsk­nings­fält ut år 2050?

Det här är en spän­nan­de tid att job­ba med kli­mat­mo­del­ler. Ti­di­ga­re gjor­de vi mest kort­sik­ti­ga mo­del­ler för en­skil­da re­gi­o­ner. I fram­ti­den kom­mer vi att kun­na ha en mo­dell för he­la jor­den med en upp­lös­ning [av­stån­det mel­lan da­ta­punk­ter­na i mo­del­len] på kilo­me­ter­ni­vå. Den kom­mer att spän­na över långa pe­ri­o­der och gö­ra att vi kan för­ut­sä­ga kli­ma­tet med myc­ket stör­re träff­sä­ker­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.