SÅ FUNKAR DET

UPPLJUSNING AV MOLN

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

Moln som spre­jas med havs­vat­ten re­flek­te­rar mer sol­ljus. Det kan bi­dra till att sän­ka tem­pe­ra­tu­ren på jor­den.

1 Mun­styc­ken på ett far­tyg pum­par ut små havs­vat­ten­par­tik­lar i luf­ten. Det mun­styc­ke som ut­veck­lats av Ma­ri­ne Cloud Brighte­ning Pro­jects in­gen­jö­rer kan re­dan ge­ne­re­ra tre bil­jo­ner par­tik­lar i se­kun­den.2 När vat­ten­par­tik­lar­na når mol­nen kon­den­se­ras vat­ten­ånga runt dem. De små vat­ten­drop­par­na som bil­das i mol­nen gör att en stör­re an­del av sol­lju­set re­flek­te­ras bort ef­tersom den sam­la­de ytan ökar.3 En stör­re an­del av so­lens kort­vå­gi­ga strål­ning re­flek­te­ras bort från moln som har lju­sats upp. Det le­der till att tem­pe­ra­tu­ren vid havs­y­tan sjun­ker. Fors­kar­na har kon­sta­te­rat att val­k­moln (stra­tocu­mu­lus) är den moln­typ som läm­par sig bäst för att lju­sas upp. De lå­ga mol­nen brer ut sig över myc­ket sto­ra om­rå­den och ska­par myc­ket bätt­re för­ut­sätt­ning­ar att på­ver­ka tem­pe­ra­tu­ren än ex­em­pel­vis tun­na fjä­der­moln. Och till skill­nad från hög­re moln släp­per de ige­nom en re­la­tivt hög an­del av den lång­vå­gi­ga strål­ning­en som re­flek­te­ras från jor­dy­tan, så att mind­re vär­me stängs in. LÅNGVÅGIG STRÅL­NING När moln ska lju­sas upp gör man det tro­li­gen till havs. Skä­let är att moln över ha­vet of­ta har läg­re re­flek­tions­grad, vil­ket ger go­da för­ut­sätt­ning­ar att öka den ge­nom att spru­ta in havs­vat­ten­drop­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.