MILJÖMÅLET FRISK LUST

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

I Sve­ri­ge är det Na­tur­vårds­ver­ket och kom­mu­ner­na som kon­trol­le­rar luft­kva­li­te­ten. Om miljömålet Frisk luft ska nås år 2020 krävs kraft­ful­la åt­gär­der för att mins­ka för­ore­ning­ar­na från tra­fi­ken.

”Luf­ten ska va­ra så ren att män­ni­skors häl­sa samt djur, väx­ter och kul­tur­vär­den in­te ska­das.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.