UTROTNING

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

Ar­ter har kom­mit och gått se­dan ti­der­nas bör­jan. De som in­te kan an­pas­sa sig går un­der – det är så evo­lu­tio­nen fun­ge­rar. Men idag går art­för­lus­ten myc­ket for­ta­re än nå­gon­sin ti­di­ga­re. Vi vet att al­la dägg­djur, kräl­djur, fis­kar, fåg­lar och in­sek­ter har vik­ti­ga rol­ler i si­na re­spek­ti­ve eko­sy­stem. Så ju fler ar­ter som för­svin­ner, desto stör­re hot in­ne­bär det för jor­den och de ar­ter som finns kvar. Hur kan vi hej­da artut­dö­en­det?

LÖS­NING­AR FÖR:

Utrot­ning­en – Hur stop­par vi mass­dö­den? s. 94 LÖS­NING­AR PÅ Ar­ter­nas över­lev­nad – 7 an­pass­ning­ar ar­ter gjort för att över­le­va s. 104

De ho­ta­de ko­rall­re­ven – Ko­rall­ma­ka­ren s. 108 Na­tur­skydd – Bor­de vi lå­ta pan­dan dö ut? s. 114

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.