Så säk­rar vi dricks­vatt­net

Vat­tenstress kan snabbt över­gå i vat­ten­k­rig. Hur mins­kar vi vår vat­ten­an­vänd­ning, så att vi kan be­va­ra bå­de fre­den och mil­jön?

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - INNEHÅLL -

Det går att över­le­va gans­ka länge ut­an mat, men ut­tork­ning kan snabbt le­da till dö­den. Där­för är vatt­net vår vik­ti­gas­te na­tur­re­surs. Men kli­mat­för­änd­ring­ar­na och den sti­gan­de ef­ter­frå­gan från värl­dens väx­an­de be­folk­ning gör vatt­net till allt mer av en brist­va­ra. Störs­ta de­len av vatt­net i värl­den an­vänds in­te som dricks­vat­ten el­ler i hem­met, ut­an till be­vatt­ning. Fak­tum är att jord­bru­ket står för 70 pro­cent av värl­dens vat­ten­an­vänd­ning. Mel­la­nöstern och Nord­af­ri­ka har ba­ra 1,4 pro­cent av värl­dens färskvat­ten­re­ser­ver, men 6,3 pro­cent av be­folk­ning­en.

Ge­nom­snitt­sa­me­ri­ka­nen gör av med 445 li­ter om da­gen. 60 pro­cent går till att spo­la i to­a­let­ten, du­scha och ba­da, tvät­ta klä­der och så vi­da­re, 30 pro­cent till att vatt­na i träd­går­den och 10 pro­cent för­svin­ner i spill.

Men en del bör­jar sneg­la på tek­nis­ka lös­ning­ar. Fors­ka­re ut­veck­lar grö­dor som kla­rar tor­ka och me­to­der för att ta va­ra på regn­vat­ten och dropp­be­vatt­na. I hem­met kan enk­la åt­gär­der mins­ka för­bruk­ning­en, till ex­em­pel vat­ten­snå­la tvätt- och disk­ma­ski­ner el­ler att by­ta till vat­ten­spa­ran­de kra­nar och duschmun­styc­ken. Det skul­le räc­ka för att ka­pa kol­di­ox­id­ut­släp­pen med 4,6 gi­ga­ton till 2050.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.