Moln­jä­ga­ren

Om vi kom­mer på hur vi ska på­ver­ka väd­ret kan vi brom­sa kli­mat­för­änd­ring­ar­na. Anna Poss­ner för­sö­ker räk­na ut vad kon­se­kven­ser­na kan bli.

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - INNEHÅLL -

Vi ser moln näs­tan var­je dag, men det finns myc­ket vi in­te vet om dem. Till och med för me­te­o­ro­lo­ger är de­ras funk­tions­sätt till viss del höljt i ett töc­ken. Där­e­mot vet vi att de spe­lar en vik­tig roll för att re­gle­ra tem­pe­ra­tu­ren här på jor­den. Dels re­flek­te­rar mol­nen bort en del av strål­ning­en från so­len, dels fun­ge­rar de som en filt som stäng­er vär­men in­ne. En del moln är så bra på att re­flek­te­ra strål­ning att möj­lig­he­ten att ”tur­bo­lad­da” dem ge­nom att gö­ra dem än­nu lju­sa­re och vi­ta­re har fö­re­sla­gits som en me­tod för att mot­ver­ka den glo­ba­la upp­värm­ning­en (se si­dan 63).

Det är en tan­ke som at­mo­sfär­fors­ka­ren Anna Poss­ner är väl be­kant med. Hen­nes forskning vid Car­ne­gie Institution for Sci­ence i Stan­ford i Ka­li­for­ni­en ska sva­ra på frå­gan om huruvi­da det verk­li­gen kan fun­ge­ra. Hon del­tar i Ma­ri­ne Cloud Brighte­ning Project, ett ini­ti­a­tiv som sam­lar moln­ex­per­ter från USA och Stor­bri­tan­ni­en och pen­sio­ne­ra­de in­gen­jö­rer från Si­li­con Val­ley. Till­sam­mans för­sö­ker de ta re­da på om man ge­nom att spru­ta in små drop­par havs­vat­ten i mol­nen kan gö­ra dem till­räck­ligt lju­sa för att ky­la ner pla­ne­ten – ut­an någ­ra all­var­li­ga bi­ef­fek­ter.

Poss­ner ex­pe­ri­men­te­rar med moln för att se vad som hän­der när hon in­ji­ce­rar havs­vat­ten i dem. Men hen­nes moln be­står ba­ra av siff­ror – de är nu­me­ris­ka re­pre­sen­ta­tio­ner som ska­pats av al­go­rit­mer som ska ef­ter­lik­na sy­ste­men i at­mo­sfä­ren. Mo­del­ler­na är så kom­plexa att de ba­ra kan kö­ras på su­per­da­to­rer, som de som finns på Na­tio­nal Cen­ter for At­mosphe­ric Re­se­arch i Wyo­ming.

” Man kör si­na si­mu­le­ring­ar och får fi­ler som of­tast är fyr­di­men­sio­nel­la – med tid och tre­di­men­sio­nell rymd och oli­ka fält som tem­pe­ra­tur, tryck, ab­sorp­tion och re­flek­ti­vi­tet”, sä­ger Poss­ner.

Det var Poss­ners dok­to­rand­ar­be­te vid ETH Zürich i Schweiz som blev start­skot­tet på me­to­den att gö­ra moln lju­sa­re. Hon stu­de­ra­de far­tygs­spår – sjö­far­tens mot­sva­rig­het till kon­den­sa­tions­strim­mor­na ef­ter flyg­plan; de sma­la rän­der av lju­sa­re moln som bil­das där far­tyg spru­tar ut pyt­tesmå par­tik­lar, till ex­em­pel sul­fa­ter, med si­na av­ga­ser. Vat­ten­ånga i at­mo­sfä­ren kon­den­se­rar runt par­tik­lar­na, och det gör att mol­nen re­flek­te­rar mer ljus. Det är pre­cis sam­ma prin­cip som an­vänds för att lju­sa upp moln, bort­sett från att par­tik­lar­na då kom­mer från salt­vat­ten.

I lik­het med de fles­ta for­mer av geo­engi­ne­e­ring är även den här me­to­den kon­tro­ver­si­ell. Främst hand­lar oron om att vä­der­ma­ni­pu­la­tion kan få oför­ut­sed­da kon­se­kven­ser som kan för­vär­ra si­tu­a­tio­nen. Den osä­ker­he­ten gör det svårt att hit­ta fi­nan­sie­ring till forsk­ning­en. Den gör ock­så att unga at­mo­sfär­fors­ka­re som 30- åri­ga Poss­ner tve­kar att del­ta.

”Jag är egent­li­gen var­ken för el­ler emot me­to­den. Forsk­ning­en är pre­cis i startske­det. Det här är en idé som dis­ku­te­ras, och om män­ni­skor vän­tar sig att fors­kar­sam­fun­det ska kun­na gö­ra ett kva­li­fi­ce­rat ut­ta­lan­de om me­to­dens möj­lig­he­ter och be­gräns­ning­ar så be­hövs sam­ord­nad forskning.”

Poss­ners vir­tu­el­la moln ska un­der­lät­ta pla­ne­ring­en av näs­ta fas i pro­jek­tet, då havs­vat­ten ska spru­tas in i verk­li­ga moln istäl­let för i virt­uel­la. Pla­nen är att först ge­nom­fö­ra ex­pe­ri­ment på land vid Moss Lan­ding på Ka­li­for­ni­ens kust, in­nan för­sö­ken fort­sät­ter till havs. Ex­akt när det blir be­ror på fi­nan­sie­ring­en.

”Om man vill ve­ta ifall det kan fun­ge­ra mås­te man tes­ta det i verk­lig­he­ten”, sä­ger Poss­ner. ”För­de­len med att an­vän­da havs­vat­ten är att man kan prö­va tek­ni­ken i li­ten ska­la ut­an lång­sik­ti­ga ef­fek­ter. Havs­salt läm­nar at­mo­sfä­ren snabbt och man spru­tar in­te ut nå­got som in­te re­dan finns där.”

”Kan man ge­nom att spru­ta in små drop­par havs­vat­ten i moln gö­ra dem till­räck­ligt lju­sa för att ky­la ner pla­ne­ten – ut­an någ­ra all­var­li­ga bi­ef­fek­ter?”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.