Ko­rall­ma­ka­ren

Vi är mitt up­pe i ett mass­ut­dö­en­de. Ja­mie Craggs hop­pas att hans forskning ska kun­na räd­da ko­rall­re­ven från utrotning.

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - INNEHÅLL -

Det är ing­en bra tid för vil­da djur och väx­ter. Ar­ter dör ut i allt snab­ba­re takt. Var­je dag för­svin­ner när­ma­re 100 ar­ter för gott, och upp­skatt­nings­vis 25 000 ar­ter ba­lan­se­rar på utrot­ning­ens rand. När det gäl­ler li­vet i ha­vet tror man att 60 pro­cent av värl­dens ko­rall­rev kan dö ut un­der de när­mas­te 20 åren. Men det finns go­da ny­he­ter ock­så. Det hän­der att ar­ter räd­das när det ser som all­ra mör­kast ut, ibland av en väl­gö­ra­re på nå­gon högst ovän­tad plats, till ex­em­pel i gång­ar­na på ett mu­se­um i söd­ra London. Ja­mie Craggs, akva­ri­e­ku­ra­tor på Hor­ni­man Mu­se­um and Gar­dens, är ex­al­te­rad över att de små ko­rall­rev i mi­ni­a­tyr som han ska­pat snart ska ex­plo­de­ra med nytt liv. Det är re­sul­ta­tet av fem års hårt ar­be­te för att räk­na ut ex­akt vil­ka för­ut­sätt­ning­ar som krävs för att koraller ska för­ö­ka sig i en akva­ri­e­mil­jö.

I na­tu­ren för­ö­kar sig den typ av koraller som Craggs ar­be­tar på ba­ra en gång om året, al­li­hop vid sam­ma tid­punkt på en och sam­ma natt. Pro­ces­sen kal­las syn­kro­ni­se­rad lek och in­ne­bär att ko­rall­ko­lo­ni­er släp­per ut moln av ägg och sper­mi­er i vatt­net, där de blan­das och sking­ras av ström­mar­na. Det är en evo­lu­tio­när an­pass­ning som möj­lig­gör be­frukt­ning mel­lan koraller på sto­ra av­stånd och mi­ni­me­rar ris­ken för in­a­vel.

In­u­ti ko­rall­cel­ler­na finns de al­glik­nan­de or­ga­nis­mer­na zoox­ant­hel­lae som ger ko­ral­ler­na ener­gi och färg. Men havs­vatt­nets sti­gan­de tem­pe­ra­tur gör att zoox­ant­hel­lae över­ger ko­ral­ler­na, med följ­den att de blek­nar och lät­ta­re drab­bas av sjuk­do­mar. De som över­le­ver blir så iso­le­ra­de att de får svårt att re­pro­du­ce­ra sig.

Un­der sitt dok­to­rand­ar­be­te vid Uni­ver­si­ty of Der­by i Stor­bri­tan­ni­en ut­veck­la­de Craggs ett slu­tet akva­ri­um med ett eko­sy­stem som ef­ter­lik­nar ko­rall­re­vens na­tur­li­ga mil­jö. Ge­nom att sty­ra lju­set, mäng­den nä­ring och vatt­nets sam­man­sätt­ning och tem­pe­ra­tur kan han få ko­ral­ler­na att re­pro­du­ce­ra på en gi­ven tid­punkt med upp till en halv­tim­mes nog­grann­het.

”Det här är ett fan­tas­tiskt ge­nom­brott”, sä­ger han. ”Ing­en har lyc­kats med nå­got lik­nan­de ti­di­ga­re.”

När pro­ces­sen in­leds kloc­kan 13 släp­per ko­rall­dju­ren ut tu­sen­tals små ro­sa ku­lor, in­te stör­re än ett soc­ker­korn. Des­sa fly­ter upp till ytan av det mör­ka akva­ri­et. Den här ty­pen av koraller är her­ma­fro­di­ter, och var­je korn in­ne­hål­ler bå­de ägg och sper­mi­er. Craggs och hans kol­le­gor har an­vänt dem i konst­gjord be­frukt­ning.

” För­sö­ket har en enorm po­ten­ti­al”, sä­ger Craggs. ”Nu kan vi få vå­ra koraller att för­ö­ka sig fy­ra el­ler fem gång­er om året.”

Det är ba­ra an­ta­let akva­ri­er och forskar­tea­mets tid som sät­ter grän­ser­na.

När ko­ral­ler­na väx­er och bil­dar nya ko­lo­ni­er bred­das forsk­nings­un­der­la­get. I na­tur­ligt till­stånd har vis­sa koraller bätt­re för­må­ga att kla­ra hög­re tem­pe­ra­tu­rer, sjuk­do­mar och för­ore­ning­ar. Craggs har per­fek­ta för­ut­sätt­ning­ar att ringa in de egen­ska­per som ger des­sa ar­ter de­ras mot­stånds­kraft, och han hop­pas att han ge­nom rätt avel ska kun­na öka den ge­ne­tis­ka mång­fal­den och få fram tå­li­ga koraller med bätt­re över­lev­nads­för­må­ga.

Och vem vet – om han lyc­kas för­verk­li­ga si­na pla­ner kanske sam­ma me­tod kan tilläm­pas på ho­ta­de ko­rall­rev i världs­ha­ven och ge värl­dens koraller och de ofant­ligt många va­rel­ser som är be­ro­en­de av dem ut­sik­ter till en lju­sa­re och färg­star­ka­re fram­tid.

”När pro­ces­sen in­leds kloc­kan 13 släp­per ko­rall­dju­ren ut tu­sen­tals små ro­sa ku­lor, in­te stör­re än ett soc­ker­korn. Des­sa fly­ter upp till ytan av det mör­ka akva­ri­et.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.