VÄLKOMMEN ...

Vetenskapens topp 10 - - Sidan 1 - Gra­ham Sout­horn, re­dak­tör

Mi­na fing­rar och tår var bor­ta. Jag kun­de åt­minsto­ne in­te kän­na dem. Ef­ter ett par tim­mar ut­om­hus i oro­väc­kan­de många mi­nus­gra­der i nor­ra Nor­ge var jag mer än re­do att lå­ta mig om­fam­nas av vär­men på mitt ho­tell­rum. Sam­ti­digt fick jag hö­ra att nors­kar­na ett par vec­kor ti­di­ga­re haft mer än 30 mi­nus­gra­der. Det fick mig att bör­ja fun­de­ra: Hur kallt kan det egent­li­gen bli på jor­den?

Man mås­te in­te upp­le­va ex­tre­ma för­hål­lan­den för att frå­gor­na ska dy­ka upp. När du ser en skyskra­pa und­rar du kanske: Vil­ken är värl­dens högs­ta bygg­nad? När du lä­ser om nå­gon som fi­rar sin hund­ra­års­dag tän­ker du: Hur myc­ket äld­re kan en män­ni­ska bli? Och när du tit­tar på ett fyr­ver­ke­ri frå­gar som­li­ga sig: Vad är det som ska­par de kraf­ti­gas­te smäl­lar­na? Och hur kraf­ti­ga är de?

Sva­ren på des­sa och många and­ra frå­gor hit­tar du bland topp­lis­tor­na i den­na spe­ci­alut­gå­va från BBC. Men topp­lis­tor­na är såklart in­te allt. Var­je av­snitt är rikt il­lu­stre­rat med gra­fik och fo­ton som ger al­la fakta ett sam­man­hang. Och ef­tersom det är en po­pu­lär­ve­ten­skap­lig pub­li­ka­tion be­rät­tar vi in­te ba­ra om re­kord.

Här finns ock­så sci­ence fic­tion-för­ut­sä­gel­ser som bli­vit verk­lig­het, upp­fin­na­re som dö­dats av si­na eg­na upp­fin­ning­ar, de dy­ras­te ex­pe­ri­men­ten och de störs­ta ve­ten­skap­li­ga tab­bar­na. Här finns myc­ket att lä­ra sig. El­ler att li­va upp trå­ki­ga mid­dags­bjud­ning­ar med. El­ler bå­da de­lar­na.

Vil­ken är då den kal­las­te platsen på jor­den? Jo, det är en bergs­kam i när­he­ten av Do­me Fu­ji på Antark­tis, där kvick­silv­ret kan kry­pa än­da ner till –93,2 gra­der. Dit har jag in­te alls lust att re­sa. Då sit­ter jag bra myc­ket hell­re här i min skö­na fåtölj och lä­ser Vetenskapens topp 10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.