Ni­len

6 695 km

Vetenskapens topp 10 - - Jorden -

Öst­ra och nor­ra Afri­ka

Ni­len har två sto­ra bi­flo­der: Blå Ni­len, som har sitt ur­sprung i Eti­o­pi­en, och den läng­re Vi­ta Ni­len som rin­ner från Victo­ri­a­sjön. Ef­tersom det rå­der de­la­de me­ning­ar om ex­akt var Ni­len har sin käl­la finns det oli­ka upp­gif­ter om dess längd. Of­ta anges måt­ten 6 650 km el­ler 6 695 km, men ef­ter att en ex­pe­di­tion 2006 upp­gav sig ha nått fram till den verk­li­ga käl­lan har siff­ran ibland va­rit he­la 6 853 km. Oav­sett vil­ken av siff­ror­na som är den rät­ta är Ni­len värl­dens näst längs­ta flod där den fly­ter fram ge­nom Ugan­da (och möj­li­gen även Kon­go-Kins­ha­sa, Rwan­da och Burun­di be­ro­en­de på vad man be­trak­tar som käl­lan), Sydsu­dan, Eti­o­pi­en och Egyp­ten in­nan den myn­nar ut i Me­del­ha­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.