DE 10 HE­TAS­TE PLAT­SER­NA

Vetenskapens topp 10 - - Jorden -

Dasht-e Lut

Iran

70,7 °C

Den högs­ta of­fi­ci­ellt be­kräf­ta­de tem­pe­ra­tur som upp­mätts på jor­dens yta re­gi­stre­ra­des av Mo­de­ra­te Re­so­lu­tion Ima­ging Spectrora­di­o­me­ter (MODIS) på Na­sas sa­tel­lit Aquvid Gan­dom Be­ry­an i Dasht-e Lut (Lut-ök­nen) mel­lan 2003 och 2005.

Qu­e­ens­lands in­land Austra­li­en

69,2 °C

Flam­man­de ber­gen Xin­ji­ang, Ki­na

66,7 °C

Al-Azi­ziy­ah

Li­by­en

57,8 °C

Tem­pe­ra­tu­ren från sep­tem­ber 1922 be­höll sin ställ­ning som den högs­ta upp­mät­ta i många år.

De­ath Val­ley USA

56,7 °C

Rub’ al Khali (”det tom­ma om­rå­det”)

Ara­bis­ka halvön

56 °C

Ke­bi­li Tu­ni­si­en 55 °C

Tim­buk­tu Ma­li

54 °C

Ti­rat Ze­vi

Is­ra­el

53,7 °C

Tem­pe­ra­tu­ren upp­mät­tes på en kib­butz i ju­ni 1942 och var vid den ti­den den högs­ta nå­gon­sin i Asi­en.

Dal­lol

Eti­o­pi­en

34,4 °C

Det här var den ge­nom­snitt­li­ga års­tem­pe­ra­tu­ren från 1960 till 1966.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.