VAD BLIR DET TILL MID­DAG?

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

Upp­täckt: För­män­ni­skans sista mål­tid.

År 2008 hit­ta­de man i Syd­af­ri­ka fos­sil av en ny­li­gen be­skri­ven art Aus­tralo­pit­hecus­se­di­ba. Bland fyn­den fanns gans­ka väl­be­va­ra­de in­di­vi­der i oli­ka ut­veck­lings­sta­di­er. Man hop­pas att ana­ly­sen av tandsten från en av dem ska kun­na vi­sa vad ar­ten åt för två mil­jo­ner år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.