10 HO­TA­DE SPRÅK

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

Di­a­hói

Plats: Bra­si­li­en I del­sta­ten Ama­zo­nas i söd­ra Bra­si­li­en finns fär­re än hund­ra per­so­ner i ett ur­sprungs­folk som ta­lat di­a­hói. Men en un­der­sök­ning från 2006 pe­kar på att språ­ket då ba­ra ta­la­des av en en­da män­ni­ska.

Kaix­á­na

Plats: Bra­si­li­en En­ligt upp­gif­ter från

2006 fanns det en namn­gi­ven per­son som ta­la­de språ­ket

– men han var

78 år.

Chaná

Plats: Ar­gen­ti­na/ Uru­gu­ay

2005 upp­täck­tes en man som ta­la­de åt­minsto­ne någ­ra ord chaná­språ­ket, som man länge trott var ut­dött.

Pa­twin

Plats: USA Pa­twin ta­la­des ti­di­ga­re i nor­ra Ka­li­for­ni­en, men 2011 trod­de man att det ba­ra fanns en mo­dersmål­sta­la­re kvar.

Api­aká

Plats: Bra­si­li­en Idag finns en­dast någ­ra hund­ra med­lem­mar av api­aká­fol­ket i del­sta­ten Ma­to Gros­so i nor­ra Bra­si­li­en. De har gått över till por­tu­gi­sis­ka och tro­li­gen finns ba­ra en per­son som ta­lar api­aká.

Bi­kya

Plats: Ka­me­run

År 1986 fanns det en­ligt upp­gift ba­ra fy­ra per­so­ner som ta­la­de det här ban­to­id­språ­ket. Den en­da av dem som ta­la­de det fly­tan­de var över 70 år. Bi­kya kan allt­så va­ra ut­dött nu.

Vo­low

Plats: Va­nu­a­tu

Vo­low tap­pa­de mark när ett an­nat ur­sprungs­språk, mwot­lap, gick fram­åt. Nu tror man att det ba­ra finns en pas­siv språ­kan­vän­da­re kvar i byn Aplow.

Lae

Plats: Pa­pua Nya Gu­i­nea

År 2000 var det ba­ra en en­da per­son i Mo­ro­be som ta­la­de lae. Idag kan språ­ket va­ra ut­dött.

Pa­zeh

Plats: Tai­wan Den sista per­so­nen som ta­la­de ur­sprungs­språ­ket pa­zeh fly­tan­de het­te Pan Jin-yu. Hon dog 2010, 96 år gam­mal. En handfull av hen­nes stu­den­ter ta­lar fort­fa­ran­de språ­ket.

Dam­pe­las Plats: In­do­ne­si­en Dam­pe­las är ett ur­sprungs­språk som finns i ett li­tet om­rå­de på nor­ra Su­lawesi. Siff­ror­na för an­ta­let ta­la­re va­ri­e­rar kraf­tigt, från så myc­ket som 10 000 till en en­da.

* Käl­la: Une­scos världs­at­las över ho­ta­de språk, som lis­tar 19 språk som ba­ra ta­las av en en­da män­ni­ska.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.