10 OR­GAN DU KAN LE­VA UT­AN

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

Lunga

Du kanske blir li­te and­fådd, men det går att le­va med ba­ra en lunga. Ru­dolph Nis­sen, ki­rur­gen som ope­re­ra­de Al­bert Eins­te­in, gjor­de den förs­ta lyc­ka­de ope­ra­tio­nen i sitt slag när han av­lägs­na­de en pa­ti­ents ena lunga 1931.

Nju­re

Om nju­rar­na på grund av sjuk­dom, ska­da el­ler för­gift­ning in­te kan fil­tre­ra blo­det mås­te de tas bort. Man kla­rar sig fint med ba­ra en, men om man för­lo­rar bå­da be­hö­ver man di­a­lys.

Magsäc­ken

För att be­hand­la can­cer el­ler mag­sår krävs det ibland en gastrekto­mi, ett in­grepp där he­la el­ler de­lar av magsäc­ken av­lägs­nas. Vid en to­tal gastrekto­mi an­sluts mat­stru­pen di­rekt till tunn­tar­men. Det får be­stå­en­de kon­se­kven­ser för kost och mat­smält­ning.

Gall­blå­san

Gall­blå­san sit­ter pre­cis un­der le­vern och lag­rar gal­la som hjäl­per till att bry­ta ner fet­tet i ma­ten. Gall­sten som or­sa­kas av högt ko­les­te­rol kan gö­ra att gall­blå­san mås­te tas bort.

Tar­mar

Totalt har du un­ge­fär 7,5 me­ter tunn­tarm och tjock­tarm i ma­gen, och om det be­hövs kan allti­hop tas bort.

Men då blir det gans­ka pro­ble­ma­tiskt att ta upp nä­ring se­dan.

Ögon

Livet kan bli be­svär­li­ga­re ut­an syn, men det finns gott om ex­em­pel på män­ni­skor som le­ver ri­ka liv än­då.

Re­pro­duk­tions­or­gan

Ibland av­lägs­nas re­pro­duk­tions­or­gan av me­di­cins­ka skäl, of­tast på grund av can­cer.

Blind­tar­men

Är den ett ru­di­men­tärt or­gan el­ler en del av im­mun­sy­ste­met? Den frå­gan är in­te av­gjord än, men där­e­mot står det helt klart att den kan tas bort ut­an pro­blem.

Mjäl­ten

Mjäl­ten sit­ter pre­cis ovan­för magsäc­ken, på krop­pens vänst­ra si­da. Den re­nar blo­det och be­käm­par in­fek­tio­ner. Men om den mås­te tas bort på grund av sjuk­dom el­ler ska­da kan and­ra or­gan ta över dess upp­gif­ter.

Bukspottskör­teln

Det här lil­la or­ga­net sit­ter pre­cis un­der magsäc­ken och ut­sönd­rar hor­mo­ner och matspjälk­nings­en­zy­mer. Vid can­cer i bukspottskör­teln kan he­la or­ga­net tas bort, men pa­ti­en­ten mås­te då få er­sätt­nings­hor­mo­ner.

Gall­sten kan va­ra ex­tremt smärt­samt och kan le­da till att gall­blå­san tas bort.

Nju­rar­na fil­tre­rar bort av­falls­pro­duk­ter ur blo­det, men det räc­ker med en för att gö­ra jobbet. Många män­ni­skor le­ver långa, fris­ka liv ut­an blind­tarm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.