10 KONSTGJORDA SPRÅK

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

Espe­ran­to Ska­pat av: Lud­wik La­za­rus Za­men­hof 1887

Ett in­ter­na­tio­nellt hjälp­språk som kon­stru­e­ra­des för att främ­ja fred och för­stå­el­se i värl­den.

Sol­re­sol Ska­pat av: Franço­is Sud­re, 1827

På sol­re­sol kan ord även ut­tryc­kas med hjälp av ges­ter, fär­ger och to­ner.

Uni­ver­sal­glot Ska­pat av: Je­an Pir­ro, 1868

Ett ti­digt – och miss­lyc­kat – för­sök till ett in­ter­na­tio­nellt hjälp­språk vars ord­för­råd var häm­tat från en mängd oli­ka di­a­lek­ter.

Bliss

Ska­pat av: Char­les K Bliss, 1949

Bliss är ett sy­stem av sym­bo­ler som har an­vänts på skyl­tar, till ex­em­pel på flyg­plat­ser i Ka­na­da och Sve­ri­ge.

In­ter­sla­vis­ka Ska­pat av: en grupp språk­ex­per­ter, 2006 Språ­ket byg­ger på sla­vis­ka språk och är tänkt att för­enk­la kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan män­ni­skor från sla­vis­ka län­der. Nu ta­las det av cir­ka 2 000 män­ni­skor.

Vo­lapük Ska­pat av: Jo­hann Martin Schley­er,

1880

Språ­ket bygg­de främst på eng­els­ka ord och ta­la­des tro­li­gen av runt en mil­jon när det var som störst.

Afri­hi­li Ska­pat av:

K A Ku­mi At­tobrah, 1970

Afri­hi­li ba­se­ra­des på eng­els­ka och många oli­ka språk som ta­las i Afri­ka.

Sam­ba­h­samun­di­a­lect Ska­pat av: Oli­ver Si­mon, 2007

Det nya språ­ket har en en­kel gram­ma­tik och häm­tar sitt ord­för­råd från bland an­nat ara­bis­ka, ki­ne­sis­ka och swa­hi­li.

Oc­ci­den­tal Ska­pat av: Ed­gar de Wahl, 1922

Språ­ket bygg­de främst på eu­ro­pe­is­ka ord och fick många an­häng­a­re värl­den över, men tap­pa­de kraf­tigt i po­pu­la­ri­tet ef­ter and­ra världs­kri­get.

Láa­dan Ska­pat av: Su­zet­te Ha­den El­gin, 1982

Ett ton­språk som kon­stru­e­ra­des för att gö­ra det lät­ta­re för kvin­nor att ut­tryc­ka sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.