Ji­a­oz­hou Bay Bridge

Qing­dao, Ki­na Längd: 26 707 m

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

Trans­si­bi­ris­ka järn­vä­gen Ryss­land Längd: 9 289 km Byg­gan­det av värl­dens längs­ta tåg­lin­je in­led­des 1891, och 1916 fär­dig­ställ­des den

9 289 km långa för­bin­del­sen mel­lan Moskva i väst och Vla­di­vostok på Ryss­lands öst­kust.

Burj Khali­fa Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten Höjd: 828 m

Den im­po­ne­ran­de skyskra­pan som idag är värl­dens högs­ta bygg­nad har he­la 163 vå­ning­ar. Till byg­get gick det åt

330 000 ku­bik­me­ter be­tong och 39 000 ton stål. Tor­net har över 24 000 föns­ter.

Akashi Kai­kyo-bron Ja­pan

Längd: 3 911 m Akashi Kai­kyo-bron är den häng­bro i värl­den som har det längs­ta fria span­net. Den fan­tas­tis­ka kon­struk­tio­nen har en sex­fi­lig mo­tor­väg och näs­tan halva bron häng­er fritt över Akashisun­det.

Pa­na­ma­ka­na­len Pa­na­ma

Längd: 77,1 km

Den konstgjorda ka­na­len mel­lan At­lan­ten och

Stil­la ha­vet in­vig­des 1914. Runt 42 000 ar­be­ta­re gräv­de upp så myc­ket jord att det skul­le ha räckt för att be­gra­va he­la Man­hat­tan. Fler än 14 500 far­tyg an­vän­der pas­sa­gen var­je år.

Bei­pan­ji­ang Bridge Du­ge Ki­na

Längd: 1 340 m Höjd: 565 m Värl­dens högs­ta väg­bro går över flo­den Bei­pan och bär en fyr­fi­lig mo­tor­väg på som mest 565 me­ters höjd över mar­ken. Bron är hög­re än Eif­fel­tor­net och tog fem år att byg­ga. Bron blev klar 2016. Bron över Ji­a­oz­hou­buk­ten i Ki­na är hu­vud­de­len av ett väg­kom­plex om totalt 41,85 km som för­bin­der Qing­dao och Hu­ang­dao. Den in­vig­des 2011 och kos­ta­de tio mil­jar­der yu­an (el­ler runt 9,7 mil­jar­der kro­nor) att fär­dig­stäl­la. Byg­get sys­sel­sat­te 10 000 ar­be­ta­re som an­vän­de 450 000 ton stål och 2,3 mil­jo­ner ku­bik­me­ter be­tong.

Bai­long­his­sen Ki­na

Höjd: 330 m Bai­long­his­sen (även kal­lad ”de hund­ra dra­kar­nas hiss”) som byggts in­till en klipp­vägg i Zhang­ji­a­ji­es na­tio­nal­park är värl­dens högs­ta ut­om­hus­hiss. Det tar un­ge­fär en mi­nut att åka 330 me­ter upp i nå­gon av dess tre glas­ka­bi­ner.

De tre ra­vi­ner­nas damm Ki­na

Höjd: 180 m Dam­men i Yangt­ze­flo­den i Ki­na är lång­t­i­från den störs­ta i värl­den, men helt nöd­vän­dig för värl­dens störs­ta vat­ten­kraft­verk med en ka­pa­ci­tet på 22 500 MW. Tre stä­der fick drän­kas för att ge plats åt re­ser­vo­a­ren.

Lar­ge Hadron Col­li­der Frank­ri­ke/ Schweiz

Längd: 27 km Ned­grävd 100 me­ter un­der grän­sen mel­lan Frank­ri­ke och Schweiz finns värl­dens mest kraftfulla par­ti­ke­lac­ce­le­ra­tor, som kon­stru­e­rats för att åter­ska­pa för­hål­lan­de­na strax ef­ter big bang. Den väger drygt 38 000 ton.

Gott­hard­ba­s­tun­neln Schweiz

Längd: 57 km Tun­neln ge­nom de schwei­zis­ka Al­per­na stod klar 2016 och kun­de då kni­pa platsen som värl­dens längs­ta järn­vägs­tun­nel, läng­re än bå­de Ja­pans

53,85 km långa Se­i­kan­tun­nel och den 50 km långa tun­neln un­der Eng­els­ka ka­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.