Al­fa­be­tet

Tid­punkt: 4 000–1 200 f.Kr.

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

För­må­gan att be­va­ra in­for­ma­tion var för­mod­li­gen det vik­ti­gas­te ge­nom­brot­tet för mänsk­lig kom­mu­ni­ka­tion se­dan ta­let ut­veck­la­des. Den su­me­ris­ka kil­skrif­ten, där pik­to­gram an­vän­des för be­grepp och sta­vel­ser, ut­veck­la­des om­kring 4 000 år fö­re vår ti­de­räk­ning. Den er­sat­tes se­na­re av det fe­ni­cis­ka al­fa­be­tet där al­la teck­nen stod för oli­ka kon­so­nant­ljud.

Pos­ten

27 f.Kr–

14 e.KR.

Man tror att per­ser­na var de förs­ta som bör­ja­de an­vän­da sig av ett slags postvä­sen­de om­kring år 550 f.Kr. Men det ti­di­gas­te väl­do­ku­men­te­ra­de sy­ste­met för skrift­li­ga med­de­lan­den män­ni­skor emel­lan är från kej­sa­re Au­gustus tid.

Papp­ret

105 e.Kr.

Den ki­ne­sis­ka upp­fin­na­ren Cai Lun bru­kar till­skri­vas äran för att ha till­ver­kat det förs­ta papp­ret. Ar­ke­o­lo­gis­ka fynd ty­der dock på att pap­per an­vän­des i Ki­na långt ti­di­ga­re än så.

Tryck­pres­sen 1450

I många år­hund­ra­den var läs­kun­nig­het och lit­te­ra­tur för­be­hål­let kyr­kans män och för­mög­na in­tel­lek­tu­el­la. Men när tys­ken Jo­hann Gu­ten­berg upp­fann tryck­pres­sen med lö­sa ty­per blev det möj­ligt att mång­fal­di­ga tex­ter snabbt och bil­ligt.

Te­le­gra­fen 1792

Clau­de Chap­pe upp­fann den förs­ta op­tis­ka te­le­gra­fen ge­nom att fäs­ta en ställ­ning med me­ka­nis­kaa ar­mar på

566 torn runt om i

Frank­ri­ke. .

Se­dan kun­de nde mi­li­tä­ren och re­ge­ring­enn skic­ka snab­ba med­de­led­de­lan­den över­er sto­ra av­stånd.

Mor­se­al­fa­be­tet

1840

Te­le­gra­fen ha­de re­dan upp­fun­nits, men 1840 läm­na­de den ame­ri­kans­kas­ka konst­nä­konst­nä­ren Samu­el Mor­se in en pa­ten­tan­sö­ka­nan­sö­kan för en för­bätt­rad aan­ord­ning som över­för­ö­ver­för­de in­for­ma­tion via elekt­ris­ke­lekt­ris­ka sig­na­ler i form aav en se­rie punk­punk­ter och

strstreck.

Te­le­fo­nen 1876

Många har gjort an­språk på att ha upp­fun­nit te­le­fo­nen, men Alex­an­der Gra­ham Bell var först med att sö­ka pa­tent på en ap­pa­rat som gjor­de att två per­so­ner på oli­ka plat­ser kun­de pra­ta med varand­ra.

Kil­skrif­ten från om­kring år 4 000 f.Kr. ses som det förs­ta al­fa­be­tet. Gug­li­el­mo Mar­co­ni (stå­en­de), man­nen som gjor­de te­le­kom­mu­ni­ka­tio­nen möj­lig. Tråd­lö­sa över­fö­ring­ar 1895 Gug­li­el­mo Mar­co­ni bygg­de vi­da­re på and­ras ar­be­te och kun­de ut­veck­la ett...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.