OVAN­LI­GA ÄM­NEN I DITT HEM

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

Eu­ro­pi­um Sym­bol: Eu Atom­num­mer: 63 An­vänds i kärn­re­ak­to­rer samt i lå­ge­ner­gi­lam­por

och tv-ap­pa­ra­ter. Upp­täck­tes av frans­man­nen Éu­ge­ne-Ana­to­le

De­marçay 1896.

Sa­ma­ri­um Sym­bol: Sm Atom­num­mer: 62 Me­tal­len upp­täck­tes av frans­man­nen Paul-Émi­le Le­coq de Bo­is­baud­ran 1879. Den an­vänds för

att ska­pa star­ka mag­ne­ter och finns bland an­nat i hör­lu­rar

och el­gi­tar­rer.

Ter­bi­um Sym­bol: Tb Atom­num­mer: 65 An­vänds i LCD-skär­mar och SSD-dis­kar (samt vis­sa usb-min­nen). Den svens­ka ke­mis­ten Carl Mo­san­der upp­täck­te den form­ba­ra me­tal­len 1843.

Ce­ri­um Sym­bol: Ce Atom­num­mer: 58 Ce­ri­um har kom­mit att er­sät­ta kad­mi­um i fär­gen i rö­da plast­lek­sa­ker el­ler hus­ge­råd. Äm­net finns även i cd-ski­vor, platt-tv­ap­pa­ra­ter och lå­ge­ner­gi

lam­por.

Lan­tan Sym­bol: La Atom­num­mer: 57 Den här me­tal­len är en

an­nan av Carl Mo­san­ders upp­täck­ter och an­vänds i NiMH­bat­te­ri­er som finns i vis­sa smart­te­le­fo­ner, bär­ba­ra da­to­rer och

el­bi­lar.

Er­bi­um Sym­bol: Er Atom­num­mer: 68 Sil­verme­tal­len er­bi­um har en ro­sa ny­ans och är

en av Carl Mo­san­ders upp­täck­ter. Den an­vänds i fo­to­gra­fis­ka fil­ter och för att för­bätt­ra op­tis­ka

fib­rer för bred­band. Ne­o­dym Sym­bol: Nd Atom­num­mer: 60

Ne­o­dym ger star­ka mag­ne­ter och an­vänds bland an­nat i hård­dis­kar, hög­ta­la­re och el­mo­to­rer. Äm­net an­vänds även i

fär­gat glas. Dys­pro­si­um Sym­bol: Dy Atom­num­mer: 66

Även dys­pro­si­um upp­täck­tes av PaulÉ­mi­le Le­coq de Bo­is­baud­ran. Det an­vänds i kon­troll­sta­var i

kärn­krafts­in­du­strin, strål­kas­ta­re på bi­lar och i el­mo­to­rer i hy­brid­bi­lar

som Toyo­ta Pri­us. Ytt­ri­um Sym­bol: Y Atom­num­mer: 39 Ytt­ri­um kan till­sät­tas för att gö­ra glas vär­me- och stöttå­ligt. Äm­net in­går i många ka­me­ra­ob­jek­tiv.

Selen Sym­bol: Se Atom­num­mer: 34 Många sol­cells­driv­na ap­pa­ra­ter in­ne­hål­ler selen. Kanske hit­tar du det även i bad­rum­met, för det an­vänds i vis­sa

mjällscham­pon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.