10 NASA-TEK­NI­KER SOM AN­VÄNDS PÅ JOR­DEN

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

Konstgjorda hjärt­pum­par Kom på mark­na­den: 1998 Pa­ti­en­ter som vän­tar på hjärt­trans­plan­ta­tion kan hål­las vid liv med ett hjälp­hjär­ta. Hjälp­hjär­tat är mind­re än and­ra hjärt­pum­par och drivs med bat­te­ri. Det byg­ger på en tek­nik som an­vänds i bräns­le­pum­par­na i Na­sas ra­ket­mo­to­rer.

Rep­tå­li­ga lin­ser

Kom på mark­na­den: 1983

Tek­ni­ken ut­veck­la­des för att för­bätt­ra vat­ten­re­ning­en om­bord på rymd­far­kos­ter. Re­sul­ta­tet blev en be­hand­ling som gör glas­ö­gon­lin­ser näs­tan helt okäns­li­ga för re­por.

Brand­skydds­färg

Kom på mark­na­den: 1974 Be­lägg­ning­en till Apol­lo­rymd­fär­jor­nas vär­mesköl­dar an­vän­des se­dan som brand­skydds­färg på flyg­plan. Fär­gen har ock­så an­vänts för att för­stär­ka stål­struk­tu­rer i bygg­na­der.

Min­nes­skum

Kom på mark­na­den: 1969

År 1966 gav Nasa fly­gin­gen­jö­ren Char­les Yost i upp­drag att ta fram bättre flyg­plans­sä­ten som skul­le ge ett ökat skydd vid en krasch. Han ut­veck­la­de min­nes­skum, ett ma­te­ri­al som kan ab­sor­be­ra kraf­ti­ga stö­tar men som ock­så ger hög­re kom­fort ge­nom att det for­mar sig ef­ter allt som läggs på det.

Ma­ski­ner för kon­di­tions­och styr­ke­trä­ning

Kom på mark­na­den: 1991 Trä­nings­ma­ski­nen ”Shutt­le 2000-1” ut­veck­la­des för att ast­ro­nau­ter­na skul­le kun­na trä­na ef­fek­tivt och mot­ver­ka mus­kel­ned­bryt­ning­en i det tyngd­lö­sa till­stån­det. Sam­ma ma­skin an­vänds in­om sjuk­gym­nas­tik och för att äld­re ska kun­na trä­na.

Över­lev­nads­fil­ten

Kom på mark­na­den: 1980

Ma­te­ri­a­let som skyd­dar allt från Hubble­te­lesko­pet till Mars­bi­lar från de ex­tre­ma tem­pe­ra­tu­rer­na i rym­den an­vänds ock­så för att hål­la ma­ra­ton­lö­pa­re var­ma ef­ter mål­gång­en. Med alu­mi­ni­um­be­lägg­ning på ett tunt plast­skyn­ke fick man ett lätt­vikts­ma­te­ri­al som iso­le­rar ge­nom att re­flek­te­ra vär­me.

Smar­ta klä­der

Kom på mark­na­den: 1997

Smar­ta klä­der till­ver­kas i ett ma­te­ri­al som kan väx­la fas. Ma­te­ri­a­let in­ne­hål­ler mik­ro­sko­pis­ka kaps­lar fyll­da med en ke­mi­ka­lie som väx­lar mel­lan fly­tan­de form och gas­form be­ro­en­de på tem­pe­ra­tur. Nasa an­vän­der det som fo­der i ast­ro­nau­ter­nas hands­kar och det finns nu i säng­klä­der, klä­der och skor.

In­fra­rö­da ter­mo­met­rar

Kom på mark­na­den: 1991 Ast­ro­no­mer mä­ter tem­pe­ra­tu­ren på pla­ne­ter mil­jon­tals ljusår bort ge­nom att lä­sa av de­ras vär­me­strål­ning. Sam­ma tek­nik an­vänds i in­fra­rö­da ter­mo­met­rar som mä­ter kropps­tem­pe­ra­tu­ren med hjälp av den vär­me som trum­hin­nan av­ger.

Im­skydd

Kom på mark­na­den: 1967 Ski­då­ka­re i snö­i­ga pis­ter väl­sig­nar tek­ni­ken som hind­rar skid­glas­ö­go­nen från att im­ma igen. Tek­ni­ken byg­ger på en be­lägg­ning som ut­veck­la­des för att för­hind­ra im­bild­ning på plast- och gla­sy­tor på Na­sas rymd­fär­ja Ge­mi­ni.

Su­pe­rab­sor­be­ran­de ma­te­ri­al Kom på mark­na­den: 2009

Det högab­sor­be­ran­de ma­te­ri­a­let i så kal­la­de rymd­blö­jor ut­for­ma­des för att ast­ro­nau­ter­na skul­le kla­ra läng­re rymd­pro­me­na­der ut­an to­a­lett­be­sök. Rymd­blö­jan kan su­ga upp un­ge­fär två li­ter väts­ka, och ma­te­ri­a­let an­vänds även av per­so­ner som li­der av in­kon­ti­nens.

Skum­met som ald­rig glöm­mer är en av Na­sas upp­fin­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.