10 TEK­NI­KER SOM FÖRUTSÅGS I SCI­ENCE FIC­TION

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

Te­le­vi­sio­nen

Förutsågs av: Mark Twain, From theLon­donTi­mesof1904, 1898 Den förs­ta te­le­vi­sio­nen till­ver­ka­des på 1920-ta­let, men re­dan ti­di­ga­re ha­de Mark Twain be­skri­vit ”te­lektro­sko­pet”, som skul­le gö­ra det möj­ligt för al­la att se vad som för­sig­gick över­allt i värl­den.

Läsplat­tor

Förutsågs av: Art­hur C Clar­ke, 2001:En­rymdo­dys­sé, 1968 Dröm­men om att sur­fa på en bär­bar en­het fanns långt in­nan mil­len­ni­e­skif­tet. I slu­tet av 1960-ta­let för­såg Clar­ke si­na fik­ti­va ast­ro­nau­ter med ny­hets­plat­tor så att de kun­de hål­la sig upp­da­te­ra­de om vad som hän­de där hem­ma.

Hör­lu­rar

Förutsågs av: Ray Brad­bu­ry, Fa­h­ren­heit451, 1953

De förs­ta fre­e­sty­le­ap­pa­ra­ter­na kom in­te för­rän 1977, men re­dan i bör­jan av 50-ta­let be­skrev Brad­bu­ry hör­lu­rar med en strid ström av mu­sik och tal.

E-boken

Förutsågs av: Sta­nislaw Lem, Re­turn From the Stars, 1961 Den pols­ke för­fat­ta­ren Sta­nislaw Lem be­skrev böc­ker på så kal­la­de ”op­to­ner” där tex­ten vi­sas en si­da åt gång­en.

Strids­vag­nen

Förutsågs av: HG Wells, The Land Iron clads, 1903 Strids­vag­nen gjor­de sin de­but på slag­fäl­tet 1916, men den ha­de en fik­tiv fö­re­gång­a­re i Wells ter­räng­gå­en­de pansar­vagn. Winston Chur­chill gav se­na­re Wells äran för idén, men för­fat­ta­ren ha­de in­spi­re­rats av Bra­mah Jo­seph Diplocks ”pedrail”-lo­ko­mo­tiv.

Atom­bom­ben

Förutsågs av: HG Wells, Hur­värl­den­blev­fri, 1914

Wells skild­rar en atom­bomb vars ex­plo­sion på­går i 17 dygn och får lång­sik­ti­ga ef­fek­ter ge­nom nuk­leärt ned­fall.

Dy­kar­ut­rust­ning

Förutsågs av: Ju­les Ver­ne, En­världs­om­seg­lin­gun­der ha­vet, 1870

Ver­ne be­skrev en an­ord­ning för att an­das un­der vatt­net som, till skill­nad från all sam­ti­da ut­rust­ning, in­te bygg­de på att luf­ten häm­ta­des från ovan ytan. Idén fick han från ett sy­stem som två frans­män ut­veck­lat på 1860-ta­let för att räd­da in­stäng­da gruv­ar­be­ta­re.

Vi­de­o­sam­tal

Förutsågs av: Al­bert Ro­bi­da, Le Ving­tiè­me Sièc­le. La Vie Électri­que, 1890

Den förs­ta tjäns­ten för vi­de­o­sam­tal dök upp i Tyskland 1936, och E M Fors­ter be­skri­ver ett kom­mu­ni­ka­tions­sy­stem som skic­kar bå­de ljud och bil­der i no­vel­len The Machi­neStops från 1909. Men den frans­ka för­fat­ta­ren Al­bert Ro­bi­da in­tro­du­ce­rar re­dan 1890 en an­ord­ning han kal­lar te­le­fo­no­skop.

Mån­land­ning­en

Förutsågs av: Ju­les Ver­ne, Från­jor­den­till­må­nen, 1865

Re­dan drygt 100 år in­nan Armstrong tog de be­röm­da ste­gen på må­nen fö­re­ställ­de sig Ju­les Ver­ne en re­sa till må­nen – men hans hu­vud­per­so­ner sköts upp från en enorm ka­non i Flo­ri­da.

Över­vak­ning

Förutsågs av: Ge­or­ge Or­well, 1984, 1949

Över­vak­nings­ka­me­ror, coo­ki­es, lo­ja­li­tets­kort, NSA:s da­taö­ver­vak­ning och so­ci­a­la me­di­er ... Den sto­re­bror som Or­well fan­ti­se­ra­de ihop i sin dysto­pis­ka ro­man har många skep­na­der idag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.