Fer­roflu­id

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

An­vänds till: rymd­fär­jor, te­leskop, can­cer­be­hand­ling.

Ge­nom att lö­sa mik­ro­sko­pis­ka par­tik­lar av järn­för­e­ning­ar i en väts­ka har fors­ka­re ska­pat en fly­tan­de me­tall som änd­rar form un­der på­ver­kan från mag­net­fält. Fer­roflu­id finns re­dan i hög­ta­la­re och hård­dis­kar och kan snart bör­ja an­vän­das i te­leskop, vid can­cer­be­hand­ling­ar och i styr­ning­en av rymd­fär­jor. Si­li­cen

An­vänds till: mikrochips, da­ta­lag­ring, ka­ta­ly­sa­to­rer för att re­na för­ore­ning­ar.

Si­li­cen ska­pa­des 2012 och är ki­sels svar på gra­fen – ett na­no­ma­te­ri­al av ki­se­la­to­mer i ett lager. Elektro­ner rör sig näs­tan helt obe­hind­rat i ma­te­ri­a­let, och det kan an­vän­das till­sam­mans med de ki­selkret­sar som finns i mikro­e­lekt­ro­nik.

Po­lyu­re­tan block­sam­po­ly­mer An­vänds till: skott­sä­kert glas och pan­sar, sa­tel­lit­skydd.

Ett 3 cen­ti­me­ter tjockt lager av det här ma­te­ri­a­let stop­par en ku­la ut­an att få mins­ta skrå­ma. Ener­gin ab­sor­be­ras ge­nom att ma­te­ri­a­let smäl­ter där ku­lan träf­far. Hå­let för­seglas när det sval­nar.

Guld­nano­par­tik­lar

An­vänds till: att upp­täc­ka sjuk­do­mar.

Sto­ra mäng­der mik­ro­sko­piskt små guld­par­tik­lar änd­rar färg i kon­takt med en ald­rig så li­ten mängd av vis­sa ke­mi­ka­li­er. Det gör att man kan upp­täc­ka sjuk­do­mar som can­cer, aids och ma­la­ria enkla­re, snab­ba­re och bil­li­ga­re än med da­gens me­to­der.

Pro­gram­mer­ba­ra ma­te­ri­al An­vänds till: ro­bo­tar som byg­ger ihop sig själ­va, uni­ver­sal­verk­tyg. På ett la­bo­ra­to­ri­um på Mas­sachu­setts In­sti­tu­te of Te­ch­no­lo­gy (MIT) finns ark av en spe­ci­ell me­tal­le­ge­ring med för­må­ga att min­nas for­mer, för­sedd med tryck­ta kretskort. När elekt­ri­ci­tet leds ge­nom kret­sar­na vi­ker me­tal­len ihop sig i be­stäm­da for­mer. Om man by­ter rikt­ning på ström­men kan till ex­em­pel en skruv­mej­sel bli till en ro­bot.

Jonväts­kor

An­vänds till: or­ga­nis­ka lös­nings­me­del, bräns­le­cel­ler, sol­cel­ler.

Des­sa äm­nen smäl­ter vid tem­pe­ra­tu­rer un­der 100 °C ut­an ke­misk upp­lös­ning. Det gör dem an­vänd­ba­ra som le­dan­de väts­kor i bat­te­ri­er el­ler sol­cel­ler. När de an­vänds som lös­nings­me­del av­ger de in­te hel­ler någ­ra skad­li­ga ång­or.

Me­ta­ma­te­ri­al

An­vänds till: osyn­lig­hets­ma­te­ri­al, op­tis­ka da­to­rer, me­di­cins­ka bil­der.

Ge­nom att ma­ni­pu­le­ra na­no­struk­tu­rer i vis­sa äm­nen kan fors­ka­re ge dem sär­skil­da egen­ska­per. Det ger fan­tas­tis­ka ”me­ta­ma­te­ri­al” som till ex­em­pel kan bö­ja lju­set runt sig istäl­let för att ab­sor­be­ra el­ler re­flek­te­ra det. De an­vänds för att kon­stru­e­ra osyn­lig­hets­dräk­ter.

Dna-gel

An­vänds till: för­band, väv­nads­re­kon­struk­tion, vat­ten­ak­ti­ve­ra­de kon­tak­ter.

Ett forskar­team på Cor­nell Uni­ver­si­ty i USA har fram­ställt syn­te­tis­ka dna-sträng­ar med sär­skil­da bind­ning­ar. På så sätt har de fått fram en gel som an­tar för­be­stäm­da for­mer när vat­ten till­sätts. När vatt­net ab­sor­be­ras binds sträng­ar­na sam­man och for­mar ge­len.

Gra­fen

An­vänds till: star­ka­re och lät­ta­re kom­po­sit­ma­te­ri­al, flex­ib­la da­torskär­mar och bat­te­ri­er, sen­so­rer.

Trots att gra­fen ba­ra be­står av ett en­da lager tätt pac­ka­de ko­la­to­mer är ma­te­ri­a­let det star­kas­te som upp­täckts hit­tills. Dess­utom är det ett av de mest le­dan­de äm­nen som finns.

Själv­lä­kan­de be­tong An­vänds till: tunn­lar, vägar, kon­struk­tio­ner till havs.

Be­tong spet­sad med bak­te­ri­er och nä­rings­äm­nen kan öka bygg­na­ders livs­längd. När vat­ten rin­ner ner i spric­kor i be­tong­en ak­ti­ve­ras bak­te­ri­er som liv­när sig på nä­rings­äm­ne­na och ut­sönd­rar kalk­sten som fyl­ler igen spric­kor­na.

Fer­roflu­i­der är fly­tan­de me­tal­ler som kan an­ta fa­sci­ne­ran­de for­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.