DE 10 STÖRS­TA SMÄL­LAR­NA PÅ JOR­DEN

Vetenskapens topp 10 - - Vetenskap -

Riv­ning­en av Se­att­le King­do­me Tid­punkt: 26 mars 2000

Sta­di­on som med si­na 19,8 mil­jo­ner m3 rym­de 66 000 åskå­da­re blev den störs­ta bygg­nad som nå­gon­sin sprängts när den revs år 2000.

Hel­go­lan­d­ex­plo­sio­nen Tid­punkt: 18 april 1947

Den brit­tis­ka flot­tan för­sök­te spränga he­la ön Hel­go­land i Nord­sjön och dess sto­ra tys­ka flott­bas ge­nom att de­to­ne­ra 4 000 ton spräng­äm­nen. Det var en av de störs­ta en­skil­da de­to­na­tio­ner­na i värl­den nå­gon­sin. Trots det kla­ra­de sig ön.

Mon­tBlanc

Tid­punkt: 6 december 1917

Det frans­ka far­ty­get ”Mont Blanc” frak­ta­de 2 400 ton spräng­äm­nen när det kol­li­de­ra­de med ett an­nat far­tyg ut­an­för Ka­na­das öst­kust. Far­ty­get be­fann sig strax ut­an­för sta­den Ha­li­fax när en enorm ex­plo­sion jäm­na­de 2,5 km2 av sta­den med mar­ken och kros­sa­de föns­ter he­la 100 km bort.

Ne­de­lin­ka­ta­stro­fen

Tid­punkt: 24 ok­to­ber 1960 Sov­je­tu­ni­o­nen höll på att tes­ta en in­ter­kon­ti­nen­tal bal­lis­tisk ro­bot när den bör­ja­de brin­na på ra­ketupp­skjut­nings­plat­sen i kos­mo­dro­men i Baj­ko­nur och an­tän­de det gif­ti­ga bräns­let i ro­bo­tens förs­ta steg. Eld­mol­net som upp­stod dö­da­de dus­sin­tals med män­ni­skor.

Bun­ce­fi­eld-de­pån

Tid­punkt: 11 december 2005 När den förs­ta av de 20 bräns­le­tan­kar­na på Stor­bri­tan­ni­ens fem­te störs­ta ol­je­la­ger flög i luf­ten hör­des ex­plo­sio­nen på 20 mils håll. Myn­dig­he­ten Bri­tish Ge­o­lo­gi­cal Sur­vey upp­mät­te ex­plo­sio­nen till 2,4 på Rich­terska­lan.

Chicx­u­lub­ned­sla­get

Tid­punkt: För 65 mil­jo­ner år se­dan

Chicx­u­lub­kra­tern i Mex­i­ko har en di­a­me­ter på enor­ma 180 km och ska­pa­des när en me­te­o­rit som mät­te 10 km i di­a­me­ter slog ner på jor­den. Smäl­len an­ses ha va­rit en vik­tig bi­dra­gan­de or­sak till att di­no­sau­ri­er­na dog ut.

Vul­ka­nen To­bas ut­brott Tid­punkt: För 75 000 år se­dan Vid su­per­vul­ka­nen To­bas ut­brott slung­a­des minst

2 800 km3 med mag­ma och as­ka ut i at­mo­sfä­ren. Det or­sa­ka­de en vul­kan­vin­ter som varade i sex år och som even­tu­ellt ut­lös­te en ny is­tid. I kra­tern som bil­da­des finns värl­dens störs­ta vul­kansjö.

MOAB

Tid­punkt: 11 mars 2003

En­ligt USA är MOAB (Mas­si­ve Ord­nan­ce Air Burst), som in­ne­hål­ler 9 ton spräng­äm­nen, den störs­ta kon­ven­tio­nel­la bom­ben i värl­den. Den förs­ta prov­spräng­ning­en gjor­des 2003. Bom­ben har in­te an­vänts i strid, men skul­le kun­na för­stö­ra strids­vag­nar och bygg­na­der in­om en ra­die på fle­ra hund­ra me­ter.

AN602 – ”tsar­bom­ben” Tid­punkt: 30 ok­to­ber 1961

Den rys­ka atom­bom­ben ha­de en spräng­ver­kan på 58 me­ga­ton. När den tes­ta­des över Ark­tis ex­plo­de­ra­de den med över 4 800 gång­er så myc­ket ener­gi som atom­bom­ben över Hi­ros­hi­ma. Tryck­vå­gor­na fär­da­des tre varv runt jor­den.

Uni­ver­seI, Part II

Tid­punkt: 15 ju­li 1988

Värl­dens störs­ta fyr­ver­ke­ri­pjäs av­fy­ra­des över Hok­ka­i­do i Ja­pan un­der fyr­ver­ke­ri­et vid Tyo­a­sjön 1988. Jät­ter­a­ke­ten på 700 kg pla­ce­ra­des på en fly­tan­de platt­form in­nan den tän­des, och re­sul­te­ra­de i ett fem­fär­gat ljus­regn med 1,2 kilo­me­ters di­a­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.