10 UPP­TÄCK­TER SOM GJOR­DES AV EN SLUMP

Vetenskapens topp 10 - - Vetenskap -

Rönt­gen­strål­ning Upp­täck­tes av: Wil­helm Rönt­gen

År: 1895

Den tys­ka fy­si­kern vil­le un­der­sö­ka hur ka­tod­strå­lar rör sig i totalt mör­ker och såg ett flu­o­re­sce­ran­de sken på en papp­ski­va täckt med ba­ri­um. Han kom fram till att ske­net or­sa­ka­des av en ny typ av osyn­li­ga strå­lar, som han kal­la­de för X-strål­ning.

Sac­ka­rin Upp­täck­tes av: Con­stan­tin Fahl­berg och Ira Rem­sen

År: 1878

Ef­ter att ha ex­pe­ri­men­te­rat med sul­fo­ben­so­e­sy­ra gick den rys­ka ke­mis­ten Con­stan­tin Fahl­berg hem för att äta mid­dag – och upp­täck­te att ma­ten fick en söt smak av nå­got på hans hän­der. Han skyn­da­de till­ba­ka till lab­bet och tes­ta­de oli­ka kärl tills han hit­ta­de ett som an­vänts till ben­so­e­sy­rasul­fona­mid.

Va­se­lin Upp­täck­tes av: Ro­bert Che­se­bo­rough

År: 1859

Ar­be­ta­re på ol­je­fäl­ten i Ti­tus­vil­le i Penn­syl­va­nia ogil­la­de det klad­di­ga vax­et som bil­da­des på rig­gar­na som en bi­pro­dukt vid ol­jeut­vin­ning­en – men märk­te att det ha­de en lä­kan­de ef­fekt på skär­sår och bränn­ska­dor. Den unga ke­mis­ten Ro­bert Che­se­bo­rough för­äd­la­de en del av vax­et till en vit sal­va som han kal­la­de för Va­se­li­ne.

Pe­ni­cil­lin Upp­täck­tes av: Alex­an­der Fle­ming

År: 1928

Alex­an­der Fle­ming upp­täck­te att mö­gel­svam­pen Pe­ni­cil­li­um som väx­te till sig i Stap­hy­lococ­cus­od­ling­ar för­stör­de bak­te­ri­e­ko­lo­ni­er­na. Det bak­te­ri­e­dö­dan­de äm­net som svam­pen ut­sönd­ra­de gav han nam­net pe­ni­cil­lin.

Su­per­lim Upp­täck­tes av: Har­ry Coo­ver År: 1942 (och på nytt 1951)

Ett forskar­team som un­der­sök­te tänk­ba­ra ma­te­ri­al för ge­nom­skin­lig plast till ge­värs­sik­ten upp­täck­te att cy­a­no­akry­lat ha­de en fan­tas­tisk häft­för­må­ga. Näs­tan ett de­cen­ni­um se­na­re in­såg Har­ry Coo­ver att äm­net ha­de en stor mark­nads­po­ten­ti­al som lim.

Mikrovå­gor till mat­lag­ning Upp­täck­tes av: Per­cy Spencer År: 1945

Un­der sitt ar­be­te på Rayt­he­on, en un­der­le­ve­ran­tör till det ame­ri­kans­ka för­sva­ret, stod Per­cy Spencer fram­för en mag­netron med en cho­klad­ka­ka i fic­kan. När han märk­te att cho­kla­den smäl­te tes­ta­de han mikrovå­gor­na med popcorn och in­såg de­ras po­ten­ti­al i kö­ket. Två år se­na­re lan­se­ra­de Rayt­he­on den förs­ta kom­mer­si­el­la mikrovågsug­nen.

Te­flon Upp­täck­tes av: Roy J Plun­kett År: 1938

När den ame­ri­kans­ka ke­mis­ten skul­le ta tetra­flu­o­re­ten ur en cy­lin­der hit­ta­de han istäl­let för gas ett vitt pul­ver som var vär­me­be­stän­digt, in­ak­tivt och ha­de ex­tremt låg frik­tion.

Vul­ka­ni­se­rat gum­mi Upp­täck­tes av: Char­les Goody­e­ar

År: 1839

Det sägs att Char­les Goody­e­ar rå­ka­de spil­la ett pul­ver av gum­mi och sva­vel på spi­sen när han bors­ta­de av hän­der­na. Vär­men fick gum­mit och svav­let att re­a­ge­ra i en pro­cess som han kal­la­de vul­ka­ni­se­ring.

Ra­di­o­ast­ro­no­mi Upp­täck­tes av: Karl Jan­sky

År: 1932

Un­der sin forsk­ning på stör­ning­ar i ra­di­o­sänd­ning­ar upp­täck­te Karl Jan­sky ra­di­o­strål­ning som kom från Vin­ter­ga­tan.

Vi­a­g­ra Upp­täck­tes av: Ian Os­ter­loh, Chris Way­man med team

År: bör­jan av 1990-ta­let Fors­ka­re på Pfi­zer tes­ta­de tänk­ba­ra be­hand­ling­ar av hals­fluss, bland an­nat lä­ke­med­let sil­dena­fil­cit­rat. Man­li­ga för­söks­per­so­ner upp­gav att de haft för­läng­da erek­tio­ner i fle­ra da­gar ef­ter den förs­ta do­sen – och forskar­tea­met såg po­ten­ti­a­len för lä­ke­med­let som se­na­re fick nam­net Vi­a­g­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.