10 FOS­SIL­FYND SOM RITAT OM KARTAN

Vetenskapens topp 10 - - Vetenskap -

Ma­ri­na fos­sil

Upp­täckt: 500-ta­let f.Kr.

Plats: Gre­kland

Lev­de un­der: oli­ka pe­ri­o­der Den gre­kis­ka fi­lo­so­fen Xe­no­fa­nes an­såg att fos­sil av vat­ten­le­van­de djur som hit­tats på land vi­sa­de att jor­den ti­di­ga­re le­gat un­der ha­vet.

Mo­sasaurus

Upp­täckt: 1764

Plats: Maastricht, Ne­der­län­der­na Lev­de un­der: kri­ta (för cir­ka 70–65 mil­jo­ner år se­dan)

Den sto­ra havs­öd­lan var den förs­ta art som iden­ti­fi­e­ra­des som ut­död. Mo­sasaurus blev ock­så det förs­ta ut­dö­da släk­te att namnges när Wil­li­am Co­ny­be­a­re gav det dess namn 1822.

Me­ga­losaurus

Upp­täckt: 1676

Plats: Ox­fordshi­re

Lev­de un­der: ju­ra (för 201–145 mil­jo­ner år se­dan)

EEtt lår­ben från den här köt­tä­ta­ren ( till väns­ter) hit­ta­des 161676, men det dröj­de näs­tan 150 år tills Wil­li­am BuBuck­land och hans kol­le­gor gav ”jät­teöd­lan” dess namn – ooch klas­sa­de den som den förs­ta kän­da di­no­sau­ri­en.

Igu­a­no­don

Upp­täckt: cir­ka 1821

Plats: Sus­sex, Eng­land

Lev­de un­der: äld­re kri­ta

(för cir­ka 125 mil­jo­ner år se­dan) Igau­no­don var ett av de tre förs­ta di­no­sau­ri­esläk­ten som klas­si­fi­ce­ra­des. De förs­ta fos­si­len av den 10 m långa väx­tä­ta­ren hit­ta­des av geo­lo­gen Gi­de­on Man­tell på 1820-ta­let och ut­lös­te en het­sig debatt om evo­lu­tio­nen och huruvi­da det fun­nits för­hi­sto­ris­ka kräl­djur.

Ar­chae­op­te­ryx

Upp­täckt: cir­ka 1861 61

Plats: Soln­ho­fen,

Tyskland

Lev­de un­der: yng­re ju­ra

(för cir­ka 150 mil­jo­ner år se­dan) Den ”förs­ta få­geln” var en över­gångsart mel­lan di­no­sau­ri­er med fjäd­rar och vår tids fåg­lar – och dess ställ­ning i över­gång­en är fort­fa­ran­de om­tvis­tad.

Diplodocus

Upp­täckt: 1877

Plats: Co­lo­ra­do, USA

När: yng­re ju­ra (för 155–145 mil­jo­ner år se­dan)

Den monst­ru­ö­sa väx­tä­ta­ren med en längd på 33 me­ter var det förs­ta så gott som full­stän­di­ga fos­sil man hit­ta­de av en jät­te­lik sau­ro­pod.

Thri­nax­o­don T

Upp­täckt: namn­gavs 1894

Plats: Syd­af­ri­ka

Lev­de un­der: äld­re tri­as (för 250–245 mil­jo­ner år se­dan)

Den dägg­djurs­lik­nan­de köt­tä­tan­de rep­ti­len ha­de tän­der som påmin­de om en hunds och kan ha haft päls. Den tros va­ra en fö­re­gång­a­re till vår tids dägg­djur.

Am­bu­lo­ce­tus

Upp­täck­tes: 1993

Plats: Pa­kis­tan

Lev­de un­der: äld­re eo­cen (för 50–48 mil­jo­ner år se­dan) Am­bu­lo­ce­tus ser ut li­te som en dägg­djurskro­ko­dil och var an­pas­sad för livet bå­de på land och i vatt­net. Den kun­de bå­de sim­ma och gå och var tro­li­gen en fö­re­gång­a­re till vår tids va­lar.

Tik­taa­lik

Upp­täck­tes: 2004

Plats: El­les­me­reön, Ka­na­da Lev­de un­der: yng­re de­von (för cir­ka 375 mil­jo­ner år se­dan)

Den här lob­fe­ni­ga fis­ken har många drag som på­min­ner om fyr­ben­ta va­rel­ser och kan ha va­rit en an­fa­der till vår tids land­le­van­de djur.

Amp­histi­um

Upp­täck­tes: 1700-ta­let

Plats: nor­ra Ita­li­en

Lev­de: för 50 mil­jo­ner år se­dan

Det här över­gångs­släk­tet ha­de ett öga på hu­vu­dets ovan­si­da och var en ti­dig släk­ting till vå­ra platt­fis­kar. Fors­ka­ren Matt Fri­ed­man in­såg 2008 att fis­kar som röd­spät­ta och häl­le­flund­ra, som har bå­da ögo­nen på ena si­dan av huvudet, för­mod­li­gen här­stam­mar från släk­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.