10 MISSLYCKADE EX­PE­DI­TIO­NER

Vetenskapens topp 10 - - Historia -

Ei­gers nordsi­da

Led­des av: To­ni Kurz och Andreas Hin­ter­sto­is­ser

År: 1936

Bå­de Kurz och Hin­ter­sto­is­ser mis­te livet un­der sitt be­röm­da för­sök att be­sti­ga det re­spek­tin­gi­van­de ber­get i Schweiz. Kurz dog tra­giskt nog av ut­matt­ning ba­ra någ­ra me­ter från dem som ha­de kun­nat bli hans rädd­ning.

Po­la­ris­ex­pe­di­tio­nen

Led­des av: Char­les Fran­cis Hall År: 1871

Det var in­te ky­lan som stjälp­te Halls för­sök att nå Nord­po­len, ut­an han dog av ar­se­nik­för­gift­ning. En te­o­ri är att det var nå­gon i be­sätt­ning­en som mör­da­de ho­nom.

Brit­tis­ka im­pe­ri­ets trans­antark­tis­ka ex­pe­di­tion Led­des av: Er­nest Shack­le­ton År: 1914–1917

Shack­le­tons för­sök att kor­sa Antark­tis land­vä­gen slu­ta­de i en ka­ta­strof när hans far­tyg ”En­du­ran­ce” frös fast i isen och för­lis­te. Be­rät­tel­sen om hans över­lev­nads­bragd har bli­vit le­gen­da­risk.

Don­ner­ex­pe­di­tio­nen

Led­des av: fa­mil­jer­na Reed och Don­ner

År: 1846–1847

När en grupp ny­byg­ga­re och de­ras tjäns­te­folk blev in­snö­a­de i Si­er­ra Ne­va­da slu­ta­de re­san väs­terut mot Ka­li­for­ni­en i kan­ni­ba­lism.

Ge­nom Nord­väst­pas­sa­gen Led­des av: John Frank­lin

År: 1847

He­la Frank­lins be­sätt­ning dog av svält, kraf­tig ned­kyl­ning, tu­ber­ku­los, bly­för­gift­ning el­ler skör­bjugg ef­ter att ha tving­ats över­ge si­na fast­frus­na far­tyg.

Ter­ra No­va-ex­pe­di­tio­nen Led­des av: Ro­bert Fal­con Scott År: 1912

Fem med­lem­mar av Scotts ex­pe­di­tion nåd­de Syd­po­len – 33 da­gar ef­ter det att de­ras nors­ka ri­va­ler un­der led­ning av Ro­ald Amund­sen bli­vit först med att ta sig än­da fram. Men al­la fem dog på åter­re­san.

Till Nord­po­len med luft­bal­long

Ledd av: Salo­mon Au­gust Andrée

År: 1897

Den svens­ka in­gen­jö­rens för­sök att fly­ga till Nord­po­len slu­ta­de i tra­ge­di när hans vä­te­bal­long blås­tes ur kurs. Andrée och två kol­le­gor om­kom un­der för­sö­ket att ta sig till­ba­ka till ci­vi­li­sa­tio­nen till fots.

Jak­ten på den för­svun­na sta­den Led­des av: Per­cy Har­ri­son Faw­cett År: 1925

Den brit­tis­ka upp­täckts­re­san­den Faw­cett var be­satt av tan­ken på att fin­na den för­svun­na sta­den ”Ci­ty of Z” i Ama­zo­nas regn­skog. Han för­svann spår­löst i den bra­si­li­ans­ka djung­eln.

Mount Eve­rest-ex­pe­di­tio­nen Led­des av: Ge­or­ge Mal­lo­ry och ”San­dy” Ir­vi­ne

År: 1924

Var Mal­lo­ry och Ir­vi­ne de förs­ta som lyc­ka­des be­sti­ga Mount Eve­rest? Det får vi för­mod­li­gen ald­rig ve­ta. Mal­lo­rys kropp hit­ta­des 1999, men det fanns ing­et som vi­sa­de om han ha­de nått top­pen el­ler in­te.

Jor­den­runt­flyg­ning

Led­des av: Ame­lia Ear­hart

År: 1937

Den oräd­da pi­lo­ten Ame­lia Ear­hart var den förs­ta kvin­nan som gjor­de en en­sam­flyg­ning över At­lan­ten. Hon för­svann tro­li­gen nå­gon­stans i Stil­la ha­vet un­der vad som var tänkt att bli den förs­ta jor­den­runt­flyg­ning­en. Hen­nes kropp hit­ta­des ald­rig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.