Väl­kom­men

Vetenskapens vag till battre halsa - - Sidan 1 - Da­ni­el Ben­nett, re­dak­tör

Känns res­ter­na av hel­gens god­sa­ker mer loc­kan­de än det re­kom­men­de­ra­de dag­li­ga in­ta­get av frukt och grönt? Har fjärr­kon­trol­len fått er­sät­ta ak­ti­vi­tets­arm­ban­det? Om du har lyc­kats för­tränga di­na ny­års­löf­ten är du lång­t­i­från en­sam.

De fles­ta har en stres­sig var­dag som gör det väl­digt lätt att stop­pa i sig onyt­tig­he­ter el­ler skip­pa trä­ning­en. Al­la vet att vi bor­de äta sunt, rö­ra på oss och få en god natts sömn. Men hur myc­ket kon­di­tions­trä­ning krävs det egent­li­gen för att bli av med de där ex­tra­ki­lo­na? Vil­ken bant­nings­me­tod är bäst för dig? Och hur många tim­mar be­hö­ver du so­va?

In­for­ma­tion på nä­tet, i tid­ning­ar och i böc­ker är of­ta mot­sä­gel­se­full. Det kan va­ra svårt att ve­ta vil­ka råd man ska föl­ja. I det här te­ma­num­ret tit­tar vi där­för på vad forsk­ning­en sä­ger om vad som verk­li­gen fun­ge­rar – och vad som in­te gör det.

Läs om vil­ka di­e­ter som ger bäst vikt­minsk­ning (si­dan 14), supermaten som är värd att kö­pa hem (si­dan 22), var­för det in­te är så to­kigt att äta li­te mörk cho­klad (si­dan 32) och för­de­lar­na med att ta en vit må­nad (si­dan 34). Ta re­da på om man kan bli be­ro­en­de av vis­sa livs­me­del (si­dan 48), san­ning­en om glu­ten­fritt (si­dan 66), vil­ka kost­till­skott som ger va­lu­ta för peng­ar­na (si­dan 70) och de över­ras­kan­de för­de­lar­na med mo­tion – till ex­em­pel att den kan er­sät­ta de små blå pill­ren (si­dan 54). Dess­utom kan du lä­sa om hur du be­seg­rar trött­he­ten (si­dan 86) och hur du sover gott (si­dan 94).

När du har läst det här te­ma­num­ret är du rustad med de bäs­ta häl­so­råd som forsk­ning­en kan er­bju­da och re­do att maxa häl­sa och väl­be­fin­nan­de. Trev­lig läs­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.