Di­a­be­tes­fot

Vetenskapens vag till battre halsa - - Spektakulärt - FOTO: RICARDO VARDASCA /RPS

Mer än 8 pro­cent av värl­dens be­folk­ning li­der av di­a­be­tes – och den här bil­den vi­sar hur all­var­lig sjuk­do­men kan va­ra. Den är ta­gen med in­fra­röd vär­me­ka­me­ra och vi­sar att pa­ti­en­tens hög­ra fot är myc­ket sva­la­re än den vänst­ra på grund av att blod­cir­ku­la­tio­nen är då­lig.

Di­a­be­tes be­ror på att bukspottskör­teln in­te pro­du­ce­rar till­räck­ligt med in­su­lin el­ler att krop­pen in­te kan an­vän­da det in­su­lin som pro­du­ce­ras. Ef­tersom hor­mo­net be­hövs för att re­gle­ra blod­soc­ker­ni­vån ska­das blod­kär­len av det höga blod­sock­ret. Det or­sa­kar ett tillstånd som kal­las po­ly­neu­ro­pa­ti och som in­ne­bär ned­satt kän­sel. Den ned­sat­ta kän­seln för­vär­rar in­fek­tio­ner och sår, som ibland blir så all­var­li­ga att det krävs sjuk­hus­vård el­ler i ex­tre­ma fall am­pu­ta­tion.

Forsk­ning vi­sar att upp till 15 pro­cent av al­la di­a­be­ti­ker får fot­sår i nå­got ske­de. För att un­der­lät­ta läk­ning­en finns nu­me­ra in­ner­su­lor som in­ne­hål­ler na­no­sil­ver­par­tik­lar med an­ti­bak­te­ri­el­la egen­ska­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.