20 Mi­nu­ter

IN I KONDITIONSPASSET BÖR­JAR KROP­PEN FÖRBRÄNNA MUSKLER ISTÄL­LET FÖR FETT.

Vetenskapens vag till battre halsa - - Kost & Motion -

Har­du trots de bäs­ta fö­re­sat­ser svårt att få i dig 500 gram frukt och grönt om da­gen? Och hur är det med att trä­na re­gel­bun­det? Trots att vi vet pre­cis hur vi bor­de le­va kan det va­ra svårt att hål­la fast vid en sund kost och go­da mo­tions­va­nor. Det finns gott om ve­ten­skap­li­ga be­lägg för de många häl­so­för­de­lar man uppnår ge­nom att äta rätt och re­gel­bun­det svet­tas loss i trä­nings­klä­der. Forsk­ning vi­sar att en nä­rings­rik­tig kost hjäl­per im­mun­för­sva­ret, stär­ker hjär­nans pre­sta­tions­för­må­ga och mins­kar ris­ken för sjuk­do­mar, oro och de­pres­sion. Re­gel­bun­den trä­ning hål­ler vik­ten i schack, stär­ker musk­ler­na och sän­ker stress­ni­vån. Men viss­te du att mörk cho­klad fak­tiskt kan va­ra bra för dig? El­ler att mått­li­ga mäng­der röd­vin på­ver­kar tarm­flo­ran po­si­tivt? Det är ba­ra någ­ra av de över­ras­kan­de forsk­nings­rön om kost och mo­tion som du kan lä­sa om på föl­jan­de si­dor.

Skräp­mats­re­klam rik­tad till barn för­bjöds i Storbritannien 2016.

Det tar 20 hjär­nan mi­nu­ter att kän­na mätt­nad när man ätit.

ATT HA SEX FÖRBRÄNNER 150–200 KA­LO­RI­ER I HALV­TIM­MEN. SAM­MA TIDS TV-TITTANDE BRÄN­NER BA­RA 32 KA­LO­RI­ER.

1 te­sked (5 gram) är det re­kom­men­de­ra­de dag­li­ga in­ta­get av salt för vux­na.

De förs­ta bant­ning­spill­ren kom på 1920-ta­let

1 äpp­le om da­gen kan sän­ka det då­li­ga ko­les­te­ro­let och fö­re­byg­ga stro­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.