VIL­KEN BANT­NINGS­ME­TOD ÄR BÄST EN­LIGT FORS­KAR­NA?

Vetenskapens vag till battre halsa - - Kost -

I grun­den är re­geln för att gå ner i vikt en­kel: ät mindre. Det kan du gö­ra ge­nom att äta fettsnålt (till ex­em­pel raw food) el­ler ge­nom att äta låg­kol­hyd­rats­kost (som Atkins di­et el­ler sten­ål­derskost). Men svå­rig­he­ten med di­e­ter är in­te så myc­ket att gå ner i vikt som att gö­ra det på ett ef­fek­tivt och sä­kert sätt som pas­sar din livs­stil och ger be­stå­en­de re­sul­tat så att in­te vik­ten drar iväg igen.

Till skill­nad från fö­re­tag som vill kränga oli­ka bant­nings­pro­duk­ter bru­kar di­et­fors­ka­re und­vi­ka tvär­säk­ra råd, för oli­ka di­e­ter pas­sar oli­ka män­ni­skors livs­stil och per­son­lig­het. Men ny forsk­ning pe­kar på att det finns en typ av di­et som ger bäst re­sul­tat för flest män­ni­skor. Det är fär­di­ga di­et­pro­gram som Cam­bridge Vikt­pro­gram, Lighter­li­fe och Op­ti­fast, som be­står en­bart av fär­di­ga mål­tids­ba­rer, mål­tids­dryc­ker och and­ra er­sätt­nings­pro­duk­ter. Det lig­ger nä­ra till hands att tän­ka sig att forsk­ning­en skul­le dö­ma ut dem som dras­tis­ka, ohäl­so­sam­ma och kom­mer­si­el­la. Men stu­di­er vi­sar tvärtom att des­sa ex­tre­ma låg­ka­lo­ri­di­e­ter med en­bart mål­tids­er­sätt­nings­pro­duk­ter är bå­de säk­ra och ef­fek­ti­va om de an­vänds på rätt sätt. En stor ge­nom­gång av oli­ka bant­nings­stu­di­er vid cent­rum för fet­ma­forsk­ning på uni­ver­si­te­tet i Bir­ming­ham i fjol vi­sa­de att per­so­ner som följ­de den här ty­pen av di­e­ter i ge­nom­snitt ha­de gått ner 10 kg ef­ter 12 må­na­der. Som jäm­fö­rel­se gav be­te­en­de­in­rik­ta­de pro­gram med fo­kus på för­änd­ra­de kost­va­nor och mo­tion, till ex­em­pel Viktväk­tar­na, en vikt­ned­gång på en­dast 4 kg ef­ter ett år.

Vis­ser­li­gen vi­sar forsk­ning­en att al­la som gått ner i vikt går upp en del igen (oav­sett bant­nings­me­tod), men ju stör­re vikt­minsk­ning, desto läng­re hål­ler man sig un­der ”fet och ohäl­so­sam”-strec­ket. Och även om mål­tids­er­sätt­nings­di­e­ter­na kan ver­ka ex­tre­ma in­ne­hål­ler de en bra sam­man­sätt­ning av nä­rings­äm­nen, vil­ket är mer än man kan sä­ga om vis­sa hemsnick­ra­de di­e­ter.

Slut­sats: Tes­ta ett fär­digt di­et­pro­gram för sä­ker vikt­ned­gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.