FUN­GE­RAR FETT - FÖRBRÄNNINGSPILLER?

Vetenskapens vag till battre halsa - - Kost -

Det finns gott om ”för­brän­nings­hö­jan­de” kost­till­skott – med in­gre­di­en­ser som kof­fe­in, kapsa­i­cin, L-kar­ni­tin och grönt te-ex­trakt – som på­stås sti­mu­le­ra ener­gi­för­brän­ning­en så att krop­pen gör av med fler ka­lo­ri­er snab­ba­re. Men det finns få be­lägg för att des­sa pro­duk­ter fun­ge­rar och de fles­ta på­stå­en­de­na är in­te ve­ten­skap­ligt grans­ka­de ef­tersom med­len in­te klas­sas som lä­ke­me­del ut­an som kost­till­skott.

Vis­sa un­der­sök­ning­ar har pe­kat på att kof­fe­in ökar för­brän­ning­en, men en­ligt Mayo Cli­nic tycks det­ta in­te ha nå­gon be­ty­dan­de ef­fekt på vikt­ned­gång­en. De fles­ta and­ra in­gre­di­en­ser­na i fett­för­brän­ning­spil­ler finns det väl­digt li­te da­ta om. Någ­ra mindre un­der­sök­ning­ar har dock in­di­ke­rat att kapsa­i­cin, ett äm­ne som fö­re­kom­mer na­tur­ligt i chi­li­fruk­ter, kan bi­dra till hög­re mätt­nads­käns­la och mindre buk­fett.

Det kom­mer stän­digt nya rap­por­ter om livs­me­del som sägs kun­na er­bju­da en gen­väg till vikt­minsk­ning ge­nom att öka för­brän­ning­en, mins­ka fett­pro­cen­ten el­ler främ­ja nyt­ti­ga tarm­bak­te­ri­er. Cay­en­ne­pep­par, äp­pel­ci­der­vi­nä­ger och ka­nel är någ­ra in­gre­di­en­ser som fi­gu­re­rat i ny­he­ter­na på sisto­ne. Pro­ble­met är att de fles­ta av des­sa rap­por­ter byg­ger på små en­sta­ka un­der­sök­ning­ar som of­tast gjorts på gna­ga­re, in­te män­ni­skor. Kans­ke lig­ger det nå­got i på­stå­en­de­na, men det är för ti­digt att sä­ga.

Slut­sats: Det finns ing­en en­kel gen­väg till fett­för­brän­ning. Ty­värr!

Si­mon Crompton är fri­lans­skri­bent och -re­dak­tör spe­ci­a­li­se­rad på na­tur­ve­ten­skap, häl­sa och so­ci­a­la frå­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.