KAF­FE

Vetenskapens vag till battre halsa - - Kost -

Ge­nom åren har det kom­mit många larm om att kaf­fe ökar ris­ken för att drab­bas av en lång rad otäc­ka sjuk­do­mar. Men när fors­ka­re följ­de 120 000 män och kvin­nor i över 20 år upp­täck­te de nå­got över­ras­kan­de. Syf­tet med un­der­sök­ning­en var att ta re­da på om det finns ett sam­band mel­lan kaf­fe­kon­sum­tion och död­lig­het, och slut­sat­sen blev att det in­te gick att se nå­gon ökad död­lig­het bland va­re sig män el­ler kvin­nor som drack kaf­fe re­gel­bun­det. Istäl­let såg man att en mått­lig kaf­fe­kon­sum­tion tycks ge ett visst skydd. Den här stu­di­en och an­nan forsk­ning vi­sar att bäst ef­fekt upp­nås vid ett in­tag på mel­lan två och fem kop­par om da­gen. Över den grän­sen försvinner den gynn­sam­ma ver­kan. Där­e­mot vet vi in­te alls vad det är som är bra för oss i kaf­fet.

Hur myc­ket kaf­fe du kan dric­ka ut­an bi­verk­ning­ar som tillfälligt för­höjt blod­tryck el­ler sömn­rubb­ning­ar kan be­ro på di­na ge­ner, och fram­för allt mäng­den le­ve­ren­zym av ty­pen CYP1A2. Det är en­zy­met CYP1A2 som av­gör hur snabbt kof­fe­i­net bryts ner i krop­pen. Det kan för­kla­ra hur det kom­mer sig att du kan dric­ka kaf­fe på kväl­len ut­an pro­blem, me­dan din part­ner lig­ger sömn­lös ef­ter att ha druc­kit en kopp vid ef­ter­mid­dags­fi­kat.

Slut­sats: Två till fem kop­par kaf­fe om da­gen går bra, men bi­verk­ning­ar­na be­ror på di­na ge­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.