ÄGG

Vetenskapens vag till battre halsa - - Kost -

För någ­ra år se­dan var kos­t­ex­per­ter­nas råd att in­te äta mer än någ­ra ägg i vec­kan ef­tersom ägg in­ne­hål­ler ko­les­te­rol. På den ti­den trod­de man att det var ko­les­te­rol i ma­ten som or­sa­ka­de för­höjt ko­les­te­rol i blo­det. Nu vet man att störs­ta de­len av ko­les­te­ro­let i blo­det pro­du­ce­ras av le­vern och är ett re­sul­tat av för myc­ket mät­tat fett i kos­ten. En me­taa­na­lys av 17 forsk­nings­stu­di­er som pub­li­ce­ra­des i BMJ 2013 slog fast att det in­te finns nå­got sam­band mel­lan hög kon­sum­tion av ägg och ökad risk för krans­kärls­sjuk­do­mar el­ler stro­ke. Oav­sett om man äter dem kok­ta, poche­ra­de el­ler som ägg­rö­ra så är ägg en fan­tas­tisk pro­te­inkäl­la, ri­ka på vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler, och en bra start på da­gen.

Slut­sats: Så länge du in­te ste­ker el­ler drän­ker dem i fett är ägg ett ut­märkt fru­kostal­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.