Svä­va fram

Löp­ning fri­gör en­dor­fi­ner och kan bi­dra till god sömn.

Vetenskapens vag till battre halsa - - Motion: Boten Mot Nästan Allt -

Trä­ning gör krop­pen star­ka­re och mer väl­fun­ge­ran­de och mins­kar mäng­den fett. Men dess­utom kan trä­ning­en ut­lö­sa en rad ke­mis­ka re­ak­tio­ner som på­ver­kar krop­pens hor­mon­re­spons och ger hjär­nan ny ener­gi.

”En av de mest väl­kän­da för­de­lar­na med löp­ning är det som kal­las ’run­ner’s high’”, för­kla­rar Pe­ter Her­bert, fy­si­o­log vid Tri­ni­ty Saint Da­vid-uni­ver­si­te­tet i Wa­les. På 1990-ta­let bör­ja­de fors­kar­na se sam­band mel­lan trä­ning och det lyc­ko­rus som upp­står när na­tur­li­ga opi­a­ter fri­görs. ”Det vi nu­me­ra kal­lar ’run­ner’s high’ upp­står ge­nom att krop­pen bil­dar en­dor­fi­ner, ett hor­mon som syf­tar till att dö­va smär­ta.”

Även om la­gom till hård löp­ning bru­kar sä­gas va­ra det som enklast le­der till att en­dor­fi­ner fri­görs, på­pe­kar Her­bert att det finns många trä­nings­for­mer som kan ut­lö­sa den ru­si­ga käns­lan. Forsk­ning vid uni­ver­si­te­tet i Ox­ford har till och med vi­sat att en­dor­fi­ner­na fri­görs snab­ba­re om man trä­nar i grupp än när man trä­nar en­sam.

”En­dor­fi­ner är opi­o­i­da neu­ro­pep­ti­der, ke­mi­ka­li­er som dö­var smär­ta pre­cis som opi­a­ter­na mor­fin och ko­de­in", för­kla­rar Her­bert. Det gör att en­dor­fi­nut­sönd­ring­en un­der trä­ning­en kan bi­dra till smärt­lind­ring och av­slapp­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.