Däm­pa de­pres­sions­ris­ken

Mo­tion sti­mu­le­rar pro­duk­tio­nen av hu­mör­hö­jan­de se­ro­to­nin

Vetenskapens vag till battre halsa - - Motion: Boten Mot Nästan Allt -

Forsk­ning vi­sar att mo­tion kan mins­ka stress och ha lång­sik­ti­ga ef­fek­ter på hu­mö­ret. Över tid fun­ge­rar de hor­mo­ner som fri­görs i sam­band med trä­ning som en ef­fek­tiv be­hand­ling av de­pres­sion. Forsk­nings­re­sul­tat som pub­li­ce­rats i

vi­sar för­höj­da ni­vå­er av tryp­to­fan hos id­rot­ta­re, i syn­ner­het lång­di­stanslö­pa­re. Tryp­to­fan är en ami­nosy­ra som ock­så be­hövs för fram­stäl­lan­det av den hu­mör­hö­jan­de sig­nal­sub­stan­sen se­ro­to­nin.

Psy­ko­lo­gi­fors­ka­re vid Es­sex­u­ni­ver­si­te­tet i Storbritannien har ock­så kon­sta­te­rat sig­ni­fi­kan­ta för­bätt­ring­ar av hu­mör och själv­för­tro­en­de samt lägre fö­re­komst av de­pres­sion bland män­ni­skor som trä­nar ut­om­hus.

”Mo­tion och dess po­si­ti­va ef­fek­ter på ut­se­en­det kan ock­så mot­ver­ka ned­stämd­het hos många”, sä­ger Brewer. ”Un­der­sök­ning­ar vi­sar att mo­tion kan hjäl­pa mot då­ligt själv­för­tro­en­de, sär­skilt hos dem som trä­nar i grupp.”

Jour­na­lof Psychi­a­try­and­neu­rosci­ence

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.