SOM I FOLSY­RA F

Vetenskapens vag till battre halsa - - Bot Eller Bluff? -

Krop­pen kan in­te fram­stäl­la fo­la­ter el­ler B9-vi­ta­min, ut­an vi mås­te få i oss dem ge­nom kos­ten. I bland an­nat USA är det se­dan 1998 ett krav att bröd, fling­or, ris, pas­ta och mjöl be­ri­kas med folsy­ra. Fo­la­ter är sär­skilt vik­tigt i den ti­di­ga fos­ter­ut­veck­ling­en, så kvin­nor i fer­til ål­der re­kom­men­de­ras att ta ett tillskott på 400 mikro­gram per dag för att mins­ka ris­ken för miss­bild­ning­ar i rygg­märgs­ka­na­len och för ti­dig föd­sel. I en stu­die på möss 2013 såg man över­ras­kan­de nog att fost­ret även kan på­ver­kas av folsy­rabrist hos pap­pan. Folsy­ra kan på­ver­ka vil­ka ge­ner i sper­mi­er­na som ak­ti­ve­ras, så även bli­van­de pap­por be­hö­ver B9-tillskott el­ler en sund kost rik på grö­na blad­grön­sa­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.