SOM I ODÖRFRI VIT­LÖK O

Vetenskapens vag till battre halsa - - Bot Eller Bluff? -

Fors­ka­re har sett att det finns en kopp­ling mel­lan en kost som är na­tur­ligt rik på vit­lök och mins­kad fö­re­komst av tjock- och änd­tarmscan­cer, och det finns en del be­lägg för att lukt­fria vit­lökskaps­lar kan ge sam­ma skydd. Vit­lökstill­skot­tet tycks även sän­ka blod­tryc­ket nå­got, men det är fort­fa­ran­de oklart om det mins­kar död­lig­he­ten i hjärt­sjuk­do­mar. En stor un­der­sök­ning från Stan­for­du­ni­ver­si­tet i USA som pub­li­ce­ra­des 2007 vi­sa­de ock­så att vit­lök, oav­sett form, in­te mins­kar ko­les­te­ro­let i blo­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.