ÄR DET SÖMN­BRIST EL­LER UT­MATT­NING?

Vetenskapens vag till battre halsa - - Sömn -

Ge­nom att mä­ta in­som­nings­la­ten­sen kan fors­ka­re av­gö­ra om en per­son som är stän­digt trött li­der av sömn­brist el­ler är ut­mat­tad av and­ra or­sa­ker. Om du läg­ger dig ner i ett tyst rum på da­gen och som­nar in­om någ­ra mi­nu­ter har du an­ting­en sömn­brist el­ler li­der even­tu­ellt av nå­gon sömn­stör­ning. Som­nar du in­te in­om en kvart är det ut­matt­ning som är pro­ble­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.