Fors­kar­na som slåss mot fet­tet

Har vin­terns långa tv-kväl­lar gått ut över mid­je­måt­tet? Vi na­vi­ge­rar ge­nom min­fäl­tet av my­ter och miss­upp­fatt­ning­ar för att ta re­da på vad ex­per­ter­na egent­li­gen sä­ger om hur man går ner i vikt.

Vetenskapens vag till battre halsa - - Innehåll - TEXT: SI­MON CROMPTON

Sta­tisti­ken talar sitt tyd­li­ga språk: an­de­len fe­ta har för­dubb­lats se­dan 1990-ta­let. Idag är 15 pro­cent av al­la män och kvin­nor i Sve­ri­ge fe­ta, jäm­fört med 7 pro­cent för 20 år se­dan.

Över­vik­ten gör oss ock­så sju­ka­re: en färsk un­der­sök­ning som pub­li­ce­ra­des i Lan­cet Pub­lic He­alth vi­sar ett tyd­ligt sam­band mel­lan kropps­vikt och an­tal sjuk­hus­be­sök. Men över­vik­ten gör dess­utom många män­ni­skor olyck­li­ga.

En un­der­sök­ning av at­ti­ty­der i Storbritannien vi­sar att över­vik­ti­ga blir all­var­ligt stig­ma­ti­se­ra­de och att to­le­ran­sen är låg: he­la 53 pro­cent an­ser att de fles­ta över­vik­ti­ga skul­le kun­na gå ner i vikt om de ba­ra för­sök­te. Men forsk­ning­en vi­sar att det in­te är nå­gon en­kel frå­ga om vil­je­styr­ka.

”Hjär­nan har ett väl­ut­veck­lat be­lö­nings­sy­stem för mat, och om nå­got som ger be­lö­nings­ef­fek­ter är kon­stant till­gäng­ligt, var­för av­stå?” sä­ger pro­fes­sor Su­san Jebb, fors­ka­re in­om nä­rings­lä­ra på uni­ver­si­te­tet i Ox­ford. ”Vi le­ver i en stres­sig till­va­ro där det he­la ti­den krävs en med­ve­ten an­sträng­ning för att sä­ga nej.”

Som tur är kan forsk­ning­en nu ge vis­sa svar på vad som krävs för att hål­la vik­ten un­der kon­troll. För ba­ra ett år­tion­de se­dan fanns in­te till­räck­ligt med ve­ten­skap­li­ga för­sök att un­der­byg­ga kostrå­den med. Idag finns där­e­mot kla­ra be­lägg för hur du kan vin­na faj­ten mot fet­tet och en del av fyn­den över­ras­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.