Kost­till­skott: bot el­ler bluff?

En när­gransk­ning av po­pu­lä­ra kost­till­skott där vi sål­lar fak­ta från fik­tion och av­slö­jar vil­ka som fun­ge­rar och vil­ka som ba­ra är hajp.

Vetenskapens vag till battre halsa - - Innehåll - TEXT: LU­IS VIL­LA­ZON

BETYGSSKALAN

Vi har tit­tat på forsk­ning­en för att ta re­da på vil­ka be­lägg som finns för oli­ka kost­till­skotts på­ståd­da häl­so­för­de­lar.

Lu­is Vil­la­zon är ve­ten­skaps­jour­na­list och för­fat­ta­re till How cows re­ach the ground

Echi­na­cea pur­pu­rea,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.