Fun­ge­rar ”fem­se­kun­ders­re­geln”?

Vetenskapens vag till battre halsa - - Innehåll -

In­te myc­ket. Fle­ra stu­di­er har vi­sat att bak­te­ri­er fast­nar på ma­ten i sam­ma se­kund som den lan­dar på gol­vet. Bak­te­ri­er sät­ter in­te kurs mot mat som tap­pats i när­he­ten – de fast­nar i fukt och fett som finns i ma­ten som tril­lar ner på dem. I ett stu­dent­pro­jekt på Aston Uni­ver­si­ty 2014 upp­mät­te man en stör­re bak­te­ri­e­mängd på mat som fått lig­ga på gol­vet i 30 se­kun­der än mat som ploc­kats upp di­rekt. Men stu­di­en har in­te pub­li­ce­rats i nå­gon fors­kar­grans­kad tid­skrift, så det är osäkert hur sig­ni­fi­kan­ta re­sul­ta­ten är. I en opub­li­ce­rad stu­die från Man­ches­ter Metro­po­li­tan Uni­ver­si­ty såg man att väl­digt sö­ta mat­va­ror som sylt blir mindre bak­te­ri­e­an­grip­na ef­tersom kon­cent­ra­tio­nen av soc­ker gör att bak­te­ri­er in­te kan för­ö­ka sig. Men även om det är in­tres­sant att ve­ta hur stor an­del av bak­te­ri­er­na på gol­vet som hamnar på mat vi tap­par, har det in­te så myc­ket att gö­ra med hur sä­ker ma­ten är. Vi sim­mar fram i en bak­te­ri­e­sop­pa vart vi än går. Det finns bak­te­ri­er på al­la ytor och de fast­nar på oss så snart vi rör vid nå­got. Han­den du ploc­kar upp smör­gå­sen med är för­mod­li­gen li­ka full med bak­te­ri­er som köks­gol­vet. Evo­lu­tio­nen har gett oss stark mag­sy­ra och ett im­mun­för­svar som kan ta hand om de här var­dags­ba­cil­ler­na. Äter du kyck­ling som in­te är ge­nom­stekt kan du bli mat­för­gif­tad. Äter du en kyck­lingnug­get som ham­nat på gol­vet kla­rar du dig för­mod­li­gen fint.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.