HUR LÅNGT SPRI­DER SIG HOSTA OCH NYSNINGAR?

Vetenskapens vag till battre halsa - - Sömn -

Med tan­ke på hur många in­fek­tio­ner som kan smit­ta ge­nom luf­ten är det rik­tigt otäckt när nå­gon hos­tar på en. Men en­ligt fors­ka­re vid MIT i USA är det in­te ba­ra per­so­nen på sä­tet bred­vid som vi ska be­kym­ra oss över. När nå­gon hos­tar kan drop­par spri­das upp till sex me­ter, och en nys­ning når he­la åt­ta me­ter. Drop­par­na kan dess­utom svä­va i luf­ten i upp till 10 mi­nu­ter.

FRÅ­GOR & SVAR Al­la de där frå­gor­na om häl­sa som du und­rat över men ald­rig kom­mit dig för att le­ta upp sva­ren på ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.