”Visst är so­len ma­gisk!”

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Prao-elev KRÖNIKAN Fat­ma Qu­reshi

Vit­sip­por­na dy­ker upp un­der bus­kar­na. Sak­ta, sak­ta kom­mer blom­mor­na upp till gräsy­tan. So­len ly­ser star­ka­re och cyk­lar­na har kom­mit ut igen. Det här var ba­ra någ­ra vår­tec­ken som har gjort många gla­da un­der de se­nas­te vec­kor­na.

Ti­digt på mor­go­nen när jag steg upp ur säng­en kän­des det in­te li­ka ky­ligt som förr. Den mor­go­nen var jag som pig­gast och gla­dast. Jag minns hur sol­strå­lar­na kröp ge­nom gar­di­ner­na och lys­te upp rum­met. Den dagen ha­de jag lust att va­ra ute he­la dagen och nju­ta av so­len. Som­mar­lov­s­käns­lan kom när­ma­re.

Ute vid Tenstas par­ke­ring var det tomt. Näs­tan ing­en bil stod kvar. Al­la pas­sa­de på att åka iväg och nju­ta av so­len. Fler och fler är ute på Tens­ta torg och glä­der sig åt att vå­ren änt­li­gen är här. Tens­ta får yt­ter­li­ga­re fle­ra gla­da an­sik­ten.

Tänk att allt för­änd­ras från na­tu­ren till vårt hu­mör. Visst är so­len ma­gisk!

Men, du ska in­te tro det blir som­mar ifall in­te nå­gon sät­ter fart. Njut av de här­li­ga da­gar­na och jag öns­kar al­la en glad vår!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.